خداپرستان سرزمين من

Alahazrat Hajagha
by Alahazrat Hajagha
07-Aug-2007
 

مي گويند شيطان پرست بودندִ آهنگ هاي شيطاني مي نواختندִ فيلم هاي سكسي مي ديدندִ دختر خانم ها با لباس هاي نيمه عريان بودندִ فاسد بودندִ شرم آور بودند

وچند كوچه پايين تر

خدا پرستان دور هم جمع شدند. انساني راـ گناه كارـ در مقابل چشمان دنيا به كام مرگ مي برنִ جلاد هاي خدا پرست طناب را بر گردن اين مخلوق نفرين شده مي بندند و با شعار خدا بزرگ است زير پايش را خالي مي كنندִ اطرافيان هم عكس مي گيرن كه از اين سگ كشي يادگار داشته باشن.

روزگار غريبي است

شايد در سرزمين من اين شيطان است كه در جلد خدا ظاهر شده.


Share/Save/Bookmark

Recently by Alahazrat HajaghaCommentsDate
September 26: Iranian.com goes to the opera!
4
Sep 09, 2009
Treated like a Persian king
35
Feb 15, 2009
Don't cry for me Iran!
9
Dec 23, 2008
more from Alahazrat Hajagha