ستارگان

ستارگان
by Majid Naficy
08-Feb-2011
 

یک شب به زادگاهم بازخواهم گشت
برای چیدن ستاره ها
از روی بام خانه ام.

پدر می گوید: "نگاه کن، آنجا
هفت برادران را نمی بینی؟"
من دستهایم را دراز می کنم
و به شمشیرهای برهنه شان دست می کشم.
آنگاه جنگ شبانه آغاز می شود
ما اژدهای ماه خوار را می رانیم
و در گوشه های تاریک آسمان
گل میخ های ستاره می کاریم.

در بامداد مادر می گوید:"نگاه کن
آنجا، دو خواهران را نمی بینی؟"
من دستهایم را دراز می کنم
و به کوزه های آبشان دست می کشم.
آنها پیام آور ابرهای باران خیزند
و با برآمدن آفتاب ناپدید می شوند.

برادرانم! خواهرانم!
یک شب به زادگاهم بازخواهم گشت
تا در زیر آسمان کودکی ام
ستارگان خود را بازیابم.


مجید نفیسی  
14 ژوئن 2005 


Share/Save/Bookmark

Recently by Majid NaficyCommentsDate
دلیل آفتاب
3
Dec 02, 2012
Fire
2
Nov 18, 2012
Sattar Beheshti: "More Honor in Death"
4
Nov 13, 2012
more from Majid Naficy
 
default

STARS

by Hooshang Tarreh-Gol on

p { margin-bottom: 0.08in; }

Tis as a token of my gratitude " baray Rafigh Majid." And many thanks for rekindling those old memories of roof top afternoons with blue skies and beautiful white clouds.....

___________________________

 

STARS

 

 

One night I will return to my
birthplace


to pick stars


from my rooftop.Father says:” Look, there


don't you see the Seven Brothers?”


I extend my arm


and touch their naked swords.


Then the nightly fighting ensues


we defeat the moon-eating Dragons


and in the dark corners of the sky


plant carnations of stars.In the morning Mother says: “ look


there, don't you see the Two Sisters?”


I extend my arms


and touch their water-jugs.


They are the messengers of rain full
clouds


and by the dawn, they are gone.Oh brothers! Oh sisters!


One night I will return to my
birthplace,


beneath the sky of my childhood


to recover my stars.


Azarin Sadegh

Lovely!

by Azarin Sadegh on

One of your best, Majid jan!

Meloncholic and moving...with a very strong imagery.