شیهه ی بهمن

شیهه ی بهمن
by Majid Naficy
13-Feb-2010
 

در شهر تو، شبدرها

کی شیرین می شوند؟

در سرزمین من، آن سال

در سردی بهمن رسیدند.

من، اسب سفیدی را ندیدم

که می گفتند

بر دروازه بسته شده

به انتظار ناجی موعود.

ولی هوای شهر، بوی شبدر می داد

و پره ی بینی ها

و سینه ی دشت ها

از همیشه، فراختر می نمود

و شهر، یک صدا شیهه می کشید.


15 ژانویه 1986
[English translation]


Share/Save/Bookmark

Recently by Majid NaficyCommentsDate
دلیل آفتاب
3
Dec 02, 2012
Fire
2
Nov 18, 2012
Sattar Beheshti: "More Honor in Death"
4
Nov 13, 2012
more from Majid Naficy