خودم را مسئول مى‎بينم

پيام به مراجع عظام تقليد، علماء و حوزه هاى علميه ‏


Share/Save/Bookmark

 خودم را مسئول مى‎بينم
by Hosseinali Montazeri
14-Sep-2009
 

بسم الله الرحمن الرحيم ‏

‏عن رسول الله (ص) : " اذا ظهرت البدع فى امتى فليظهر العالم علمه..."‏
‏(الكافى، ج 1، ص 54)‏

‏حضرات مراجع عظام تقليد و علماى اعلام قم، نجف، مشهد مقدس،‏ ‏تهران، اصفهان، تبريز، شيراز و ساير بلاد اسلامى دامت بركاتهم
‏ ‏
‏ ‏پس از سلام و تحيت، اين جانب با توجه به شرايط جارى در كشور و‏ ‏مظالمى كه هر روز شاهد آن هستيم و كارهاى خلافى كه به نام دين و‏ ‏مذهب تشيع انجام مى‎شود شرعا خود را موظف مى‎دانم از روى‏ ‏خيرخواهى و احساس خطر جدى نسبت به مصالح دين و كشور، و از باب‏ (و ذكر فان الذكرى تنفع المومنين ) امورى را يادآور شوم:

‏ ‏1 - همه مى‎دانيم كه انقلاب ما يك انقلاب دينى و ارزشى بود و هدف‏ ‏اصلى از آن با تحمل آن همه مصيبت ها، سختى ها، تبعيدها، زندان ها و‏ ‏شكنجه ها، تنها تغيير اشخاص حقيقى حاكميت و تغيير صورى در بعضى‏ ‏امور جزئى نبود; بلكه مقصود حاكميتى بود كه در تمام عرصه ها به عقائد،‏ ‏اخلاق و احكام شرع مبين پايبند بوده و معتقد و عامل به آنها باشد; و در‏ ‏پرتو آن حاكميت، ايمان، مكارم اخلاق، عدالت و آزادى از استبداد و‏ ‏خفقان، محقق شده، حقوق اقشار مختلف مردم تأمين گرديده و مظالم و‏ ‏تجاوز به حقوق آنان ريشه كن شود، و ملت ما از اين جهات احساس‏ ‏راحتى و آسايش نمايد و در مقابل ساير ملتها سربلند و الگوى تحقق‏ ‏عدالت، عزت، كرامت و ارزشهاى انسانى باشد. هدف اين نبود كه فقط‏ ‏نام و نشان و شعارها تغيير كند ولى عملا همان مظالم و انحرافات رژيم‏ ‏گذشته و تجاوزات به حقوق به شكل ديگرى به عنوان حاكميت دينى و‏ ‏ولايت فقيه جريان پيدا كند.

‏ ‏اين جانب كه همه مى‎دانند مدافع سرسخت حاكميت دينى و از پايه گذاران‏ ‏ولايت فقيه - البته نه به شكل مرسوم فعلى، بلكه به گونه اى كه مردم او را‏ ‏انتخاب نمايند و بر كارهاى او نظارت داشته باشند - بوده ام و در راه تحقق‏ ‏آن در بعد علمى و عملى تلاش زيادى نموده ام، اكنون در مقابل مردم آگاه‏ ‏ايران به خاطر ستم هايى كه تحت اين نام و عنوان بر آنان مى‎رود احساس‏ ‏شرمندگى كرده و خودم را در پيشگاه خداوند بزرگ مسئول و در مقابل‏ ‏خون هاى ريخته شده شهداى عزيز و تجاوزات به حقوق مردم بيگناه‏ ‏مورد عتاب مى‎بينم. بسيارى از افراد با سابقه در انقلاب از طريق نامه،‏ ‏ايميل و يا حضورا به من مى‎گويند: حاكميت دينى كه شما وعده آن را به‏ ‏مردم مى‎داديد و ولايت فقيه را مجرى آن مى‎دانستيد و مى‎خواستيد آن را‏ ‏به پا داريد همين است كه امروز ما آن را مشاهده مى‎كنيم ؟ در حالى كه‏ ‏آنچه مشاهده مى‎شود در واقع حكومت ولايت نظامى است نه‏ ‏ولايت فقيه.

‏ ‏2 - حضرات مراجع و علماى اعلام، خوب مى‎دانند كه در طول تاريخ‏ ‏پيوسته آنان ملجأ و پناهگاه مردم در مقابل تجاوزات و مظالم حكومت ها‏ ‏بوده اند، و اين افتخار را داشته اند كه در مقابل حكومت هاى جائر و در‏ ‏كنار مردم و مدافع شريعت و حقوق اقشار ستم ديده باشند و در اين راه‏ ‏صدمات و محروميت هايى را متحمل شده اند. جزاهم الله عن الاسلام خير‏ ‏الجزاء.

‏ ‏البته پس از پيروزى انقلاب، متأسفانه اين سابقه درخشان و نورانى به‏ ‏واسطه اعمال خلافى كه در حكومت انجام گرفت و چه بسا روحانيت هم‏ ‏در آن نقش نداشت ولى به علت كوتاهى در نهى از منكر در معرض تحول‏ ‏و خطر جدى قرار گرفت و با دور شدن از اخلاق و گاه در عمل با تحكيم‏ ‏تئورى "هدف وسيله را توجيه مى‎كند" انحراف در مسير انقلاب و دور‏ ‏شدن از اهداف اوليه آن، آغاز و اين خطر جدى تر شد تا آنجا كه امروز با‏ ‏تأسف بايد گفت به پايگاه معنوى و مردمى روحانيت و مرجعيت و به تبع‏ ‏آن به اسلام و مذهب كه به طور سنتى متكى به روحانيت و عجين با آن‏ ‏بوده و از آن راه ترويج مى‎گرديده، ضربه زيادى وارد شده است كه معلوم‏ ‏نيست چگونه و چه زمانى قابل جبران مى‎باشد!

‏ ‏عجين بودن مذهب و عالمان و متخصصان دينى كه امرى مقبول و معقول و‏ ‏مورد تأييد مردم مسلمان است موجب شده است كه هر آسيب وارد بر‏ ‏روحانيت، قهرا متوجه اسلام و مذهب نيز باشد.

‏ ‏در چنين وضعيتى مسئوليت مراجع محترم و روحانيت شيعه سنگين تر‏ ‏خواهد بود; زيرا علاوه بر وظايف عمومى آنان كه لازمه رشته تخصصى‏ ‏آنان و توجه مردم به روحانيت و مرجعيت است، وظيفه دفاع از حيثيت‏ ‏مذهب و تطهير دامن آن از كارهاى خلافى كه حاكميت به نام مذهب انجام‏ ‏داده و مى‎دهد نيز بر عهده آنان خواهد بود; زيرا كارهاى خلاف شرعى كه‏ ‏خلاف اهداف اوليه انقلاب هم مى‎باشد و به نام دين و مذهب انجام‏ ‏مى‎گيرد از مصاديق بارز بدعت است. بدعت منحصر به تشريع و وارد‏ ‏كردن رسمى حكم غير دينى در دين نيست، بلكه شامل هر كار خلاف‏ ‏شرعى كه به نام شرع و مذهب انجام گردد نيز خواهد بود.

‏ ‏در آيه 71 سوره توبه مى‎خوانيم : (والمومنون والمومنات بعضهم‏ ‏اولياء بعض، يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر) به مقتضاى‏ ‏جمع محلى به الف و لام استغراق، همه مومنين و مومنات نسبت به‏ ‏يكديگر در حد امر به معروف و نهى از منكر ولايت دارند; پس علماء‏ ‏اعلام به طريق اولى داراى اين ولايت مى‎باشند و نبايد ساكت باشند. و‏ ‏در وصيت مولا اميرالمومنين (ع ) مى‎خوانيم : "لا تتركوا الامر بالمعروف‏ ‏والنهى عن المنكر فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا‏ ‏يستجاب لكم " (نهج البلاغه، نامه 47) ترك امر به معروف و نهى از منكر‏ ‏و بى تفاوت بودن مردم در برابر كارهاى خلاف، طبعا موجب سلطه اشرار‏ ‏است و دعاء فقط دردى را دوا نمى كند.

‏ ‏3 - با توجه به آنچه گفته شد متذكر مى‎شوم : حوادث و فجايع ماههاى اخير‏ ‏كه پس از انتخابات رياست جمهورى در كشور و در مرئى و مسمع‏ ‏حضرات مراجع و علماى محترم رخ داد زنگ خطرى است براى روحانيت‏ ‏و مرجعيت. در اين حوادث حق كشى ها، ظلم ها، تخلفات فراوان به نام دين‏ ‏و با تأييد بخش اندكى از روحانيون حكومتى و وابسته انجام شد و به‏ ‏دنبال آن، اقشار وسيعى از مردم معترض طبق حق شرعى و قانونى و بر‏ ‏اساس اصل بيست و هفتم قانون اساسى با انتخاب مسالمت آميزترين راه،‏ ‏اعتراض خود را به حاكميت ابلاغ كردند و حاكميت به جاى اين كه به نداى‏ ‏حق طلبانه مردم پاسخ مثبت و معقول دهد و درصدد تأمين حقوق تضييع‏ ‏شده آنان برآيد جمعيت چند ميليونى را آشوبگر و اغتشاشگر و عوامل‏ ‏بيگانه ناميد و به بدترين وضع و با خشونت كامل مردان و زنان بى دفاع را‏ ‏مورد ضرب و شتم و سركوب قرار داد و عده زيادى را بازداشت و گروهى‏ ‏را در خيابانها و عده اى را در زندان هاى مخوف به شهادت رساند.

‏ ‏عجب اين كه حاكميت با تكيه بر نيروى نظامى و انتظامى و كشيدن اسلحه‏ ‏بر روى مردم بى پناه و بى سلاح آنان را شهيد و يا زندانى نموده ولى در‏ ‏نهايت مردم را محارب ناميدند. خود بحران ايجاد كرده و نظام را به‏ ‏مخاطره انداخته ولى مردم و پايه گذاران نظام را اغتشاشگر و مخالف‏ ‏نظام مى‎نامند.

‏ ‏همزمان با سركوب مردم، تعدادى از فعالان سياسى و نخبگان كشور كه هر‏ ‏كدام از آنان سال ها در جمهورى اسلامى خدمات با ارزشى داشته اند را‏ ‏بازداشت و با طرح هاى از پيش تعيين شده بر خلاف شرع و قانون، شروع‏ ‏به پرونده سازى و گرفتن اعترافات دروغ و سپس نمايش آنها در‏ ‏دادگاههاى فرمايشى غير شرعى و غير قانونى نموده و در نتيجه آئين‏ ‏قضايى اسلام را مورد مسخره جهانيان قرار داده است ; و به جاى مجازات‏ ‏جدى آمران و عاملان آن همه جنايت، فقط با وعده دادن مجازات آنان،‏ ‏همچون وعده بر مجازات آمران و عاملان قتل هاى زنجيره اى، به‏ ‏بازداشت افراد خدمتگزار ديگر و فشار بر دو كانديداى محترم‏ ‏حجة الاسلام والمسلمين حاج شيخ مهدى كروبى و جناب آقاى مهندس‏ ‏ميرحسين موسوى - دام توفيقهما و حفظهما الله تعالى - و بستن دفاتر و‏ ‏روزنامه هاى آنان و بازداشت همفكران و همكاران معزز آنان و متهم‏ ‏نمودن افراد صديق و خدوم در رسانه هاى وابسته حكومتى نموده و حتى‏ ‏از جايگاه مقدس نماز جمعه به امور واهى و دروغ همچنان ادامه مى‎دهند‏ ‏كه نهايت اين روند موجب تخريب بيشتر اعتقاد مردم به روحانيت و‏ ‏مرجعيت شيعه و اسلام عزيز خواهد شد.

‏ ‏در چنين شرايطى است كه مردم مسلمان ما از امثال حضرات مراجع و‏ ‏علماى محترم و اين حقير انتظاراتى دارند كه با توجه به وظيفه سنگينى كه‏ ‏شريعت مقدسه بر دوش عالمان دينى قرار داده است و نيز مسئوليت سنتى‏ ‏و تاريخى مرجعيت و روحانيت انتظار بجايى است. مردم مى‎گويند: اين‏ ‏ظلم ها و حق كشى ها و بدعت ها اگر خلاف اسلام است، چرا مراجع محترم و‏ ‏علماى دين كه حافظ دين و مذهب و حصن اسلام و شريعت و مدافع حقوق‏ ‏مردم و مبين احكام شريعت و از جمله امر به معروف و نهى از منكر و‏ ‏اظهار مخالفت با خلاف ها و بدعت ها هستند، در مقابل اين همه بدعت ها و‏ ‏كارهاى خلافى كه به نام دين و مذهب انجام مى‎شود به پيروى از دستور‏ ‏پيامبر اسلام (ص) اظهار علم و مخالفت صريح با بدعت ها نمى كنند؟ و آيا‏ ‏اين همه مظالم و حق كشى ها و جنايات از بيرون آوردن خلخال از پاى يك‏ ‏زن يهودى توسط سربازان معاويه كمتر است كه مولاى متقيان حضرت‏ ‏على (ع) فرمود: اگر مرد مسلمانى از غصه آن بميرد نبايد ملامت شود؟!‏ (نهج البلاغة، خطبه 27). به يقين حضرات مراجع و علماى محترم قلبا از اين‏ ‏منكراتى كه به نام دين و مذهب انجام مى‎شود نگران و ناراحت مى‎باشند‏ ‏و بعضا اقداماتى نيز نموده اند، اما آيا با توجه به مفاد حديث شريف نبوى‏ ‏كه اظهار علم را واجب دانسته، اين مقدار كفايت مى‎كند؟

‏ ‏4 - حضرات مراجع محترم به قدرت و نفوذ كلام خود در حاكميت توجه‏ ‏دارند و خوب مى‎دانند كه حاكميت در حفظ مشروعيت خود به آنان نياز‏ ‏دارد و از اين رو اينك آنان را هرچند به حسب ظاهر به رسميت مى‎شناسد‏ ‏و از آنان ترويج مى‎كند، و نيز مى‎دانند كه حاكميت از سكوت آن حضرات‏ ‏در قبال كارهاى خلاف خود بهره بردارى مى‎كند، پس آيا سزاوار است در‏ ‏امور مهمه اى كه به حيثيت و آبروى دين و مذهب و تأمين حقوق اقشار‏ ‏عظيمى از مردم و نيز ديندارى و حفظ اعتقادات مذهبى جوانان مربوط‏ ‏است سكوت كرده به نحوى كه بين مردم چنين تلقى شود كه خداى ناكرده‏ ‏مراجع و روحانيت موافق و مويد كارهاى خلافى هستند كه به گوشه اى از‏ ‏آنها اشاره شد؟

‏ ‏در خاتمه يادآور مى‎شوم : اين جانب هنوز از اصلاح امور مأيوس نشده ام‏ ‏و به نظر مى‎رسد مراجع عظام تقليد مى‎توانند ترتيبى دهند تا با راهنمايى‏ ‏و ارشاد آنان و با همفكرى با دو كانديداى محترم رياست جمهورى و‏ ‏نمايندگان عاقل و معتدل و كارشناس متدين و امين از طرف نظام،‏ ‏راههاى برون رفت از اين بحران بزرگ را كه براى جمهورى اسلامى و‏ ‏مشروعيت آن پيش آمده است بررسى كرده تا آنچه را مصلحت ديدند‏ ‏صادقانه با اشراف حضرات مراجع مورد عمل قرار گيرد. و بالاخره‏ ‏حاكمان، سياست يك بام و دو هوا و به كيش خود خواندن و طرد كردن‏ ‏ديگران را نه به طور موقت، بلكه براى هميشه رها كنند و مردم را كه‏ ‏صاحبان اصلى حكومتند از روى صدق و به دور از شعار ارج نهند و آراء‏ ‏آنان را مورد نظر و عمل قرار دهند و اسلاميت و جمهوريت حقيقى و‏ ‏عدالت واقعى را اجرا نمايند. براى انسان اقرار به اشتباه ننگ نيست، زير‏ ‏بار حق نرفتن ننگ است.

‏ ‏عظمت اسلام و مسلمين و عزت و كرامت مردم ايران و سلامتى و توفيق‏ ‏بيشتر شما را از خداوند بزرگ مسألت دارم.

‏23 رمضان المبارك 1430 - ‏1388/6/22‏‏
‏قم المقدسة - حسينعلى منتظرى ‏

Source: //amontazeri.com


Share/Save/Bookmark

 
Setareh Cheshmakzan

Shaayad Keh

by Setareh Cheshmakzan on

Dear Shaayad Keh, I agree.  My reference to this website was in so far as the comments we compared belonged to this site and this site represents some views of the Iranian diaspora in the West in Particular.  

We don't know what the outcome of this struggle would be and don't know how much control we (diaspora), people in Iran, or indeed politicians and policy makers might have on the outcome which has a course and logic of its own!!  

I personally believe people in Iran who take the brunt of the happenings and are engaged in the actual struggle in flesh and blood, who must be the decision makers of THEIR fate.  What I witness as the difference in comments point to the fact that people in Iran are much more serious, sober careful and respectful in their comments and tend to view things as less black and white.  They live and breathe with people of the 'opposite site' as family members, neighbours and workmates, and they know about the complexities involved.  


shaayad keh

Setareh,

by shaayad keh on

Thank you, I wish more people become aware of the differences of being inside or outside the fence.

But I do not believe the fault is with this site or even people commenting in it. What is clear for me is that people inside the fence are living a totally different life as people outside of it.

The outcome of this struggle, I believe would be a vector of both worlds though.  I only think it would be less painful for people inside the fence if their say has more power.

Maybe you and I (and I know there are others) could help.....

Peace, 

Shaayad Keh


Setareh Cheshmakzan

Shayad keh, thank you for the comparison!

by Setareh Cheshmakzan on

What is striking in the comparison you showed between the comments left by Iranians in Balatareen websie and the comments on this website, is the ability of the former for critical thinking, serious reflection, their living involvement with the issues, and the absence of venomous Islamophobia and offensive hateful drivel which is the hallmark of this website.  Thank you indeed.  


Abdy Moghbel

Montazeri

by Abdy Moghbel on

Abdy Moghbel

When Montazeri says he feels responsible for what has happened, he is not sincere and he does not mean that he is sorry for the existence of the Islamic Republic which is the core of the problem.  I. R. is a misnomer and a contradiction in term.  For a democratic society to function, religion and politics must be completely dissociated into separate hermetic compartments.  Montazeri is posturing when he feels sorry as he would in a “roze-khani”.  He and his co-believers are the true culprits for imposing their ill-gotten misguided concepts on the Iranian people after their remarkable revolution in 1979.  These thugs have rubbed the dreams of the Iranian nation and in its place have erected this shameful sham of a system called I. R.  They are responsible for perpetrating all the crimes that have been committed under the banner of I. R. during the past 3 decades.  The greatest of which is the suffocation of hope for liberty amongst this otherwise great nation and its youth.  The clergy cannot be trusted because they are all tainted by their folly, their fables and their beliefs.  They are peddlers and sellers of fables, not men of character, value, thought or of vision.  Remember Khatami?  He was elected by the people and ended up betraying them and serving one man, Khamenei, and his thugs.  Fortunately we can always recognise them by their ridiculous attire.  They should all go in peace before they shall be departed in pieces.


Omid Parsi

Ayatollah Gibberish ...

by Omid Parsi on

Noone bothered to read Khomeini's utterly absurd and otherworldly gibberish when he was constructing his web of brazen lies to drag ignorant Iranians into the hell that the IRI has been since its inception.

Does anyone now bother to read the true "scholarship" of Mantazeri?! Please do. His "writings" are posted on his website.

Let your fingers do the walking and browse a few pages of the "Touzeeh-ol-Massael" to see his genius in "Problem-Solving" for yourself! You won't know if you should laugh or cry!

It is entirely possible that Mantazeri's beef with Khomeini over mass executions of captive prisoners may have been over a technicality and the proper "procedure" rather than principle. 

With "scholarly" leaders like this, "Iran" appears not to be a nation or country but a sick joke ...!


vildemose

Tuesday, September 15,

by vildemose on

Tuesday, September 15, 2009

Internal, External Crises Sharpen in Iran

Iran has agreed to meet with the six world powers in early October. While they want to discuss Iran's nuclear research program, Iran is insisting that its activities are legal under the Non-Proliferation Treaty and is signalling that it will be reluctant to do anything differently.

Eux.tv has video:

See Farideh Farhi's new essay, "Ahmadinejad's Nuclear Fallacy" for a canny explanation of what is going on in Iran on this issue.

Meanwhile, inside Iran, eminent cleric and thorn in the side of the Khomeini government, Husayn Ali Montazeri, on Monday branded Iran a "military-controlled" regime and called on the leading clerics to condemn repression. He argued that if all the major clerics (called maraji` or exemplars, i.e. people to be imitated in their views on the religious law) took on the regime, it would be forced to change.

Three of Montazeri's grandsons are said to have been taken into custody, in response.

And, Mehdi Karroubi (one of the presidential candidates) is refusing to back down on his allegations of prisoner abuse, even though they have been rejected by judicial authorities.

Both inside and outside the country, things are coming to a head.

//www.juancole.com/2009/09/internal-external-crises-sharpen-in.html#comments


admin

interesting...

by admin on

interesting...


ghalam-doon

Islamic Republic, in name only

by ghalam-doon on

It's good that he feels some remorse, but as someone else said here, he and other Islamists knew full well what would happen when they mixed religion with politics. I remember when I was a child in Iran we had respect for the lowliest clergy and now people are saying the harshest things about the Ulama. So he is a culprit the same way that Soroush and other Islamists are. They started all this and turned a mass movement to the brutal regime that we witness today.

Having said that we cannot ignore the essence of Islam in the Iranian character. That was what the shah tried to do which led to his downfall.

The only way out seems to be to keep the Islamic Republic but in name only. The same way that Iraq and Afghanistan are supposedly Islamic Republics.  There could still be some laws that are based on Islam, the same way that laws in Western countries are based on Christianity. But there should be a divide between what's happening in Qom and what's happening in Tehran.

The clergy might not like this idea since it means they will lose a lot of power, but if they want some respect within the society, they should "drink from this poisonous chalice".


shaayad keh

comparison

by shaayad keh on

 The exact same post is posted on the Iranian site of Balatarin. I have copied the exact and complete set of comments on that site just to compare the differences in views out side and inside Iran.

Peace,

 Shaayad Keh

mohebi_j حدود ۱۹ ساعت قبل گفت:

‏اين جانب كه همه مى‎دانند مدافع سرسخت حاكميت دينى و از پايه گذاران‏ ‏ولايت فقيه - البته نه به شكل مرسوم فعلى ، بلكه به گونه اى كه مردم او را‏ ‏انتخاب نمايند و بر كارهاى او نظارت داشته باشند - بوده ام و در راه تحقق‏ ‏آن در بعد علمى و عملى تلاش زيادى نموده ام ، اكنون در مقابل مردم آگاه‏ ‏ايران به خاطر ستم هايى كه تحت اين نام و عنوان بر آنان مى‎رود احساس‏ ‏شرمندگى كرده و خودم را در پيشگاه خداوند بزرگ مسئول و در مقابل‏ ‏خون هاى ريخته شده شهداى عزيز و تجاوزات به حقوق مردم بيگناه‏ ‏مورد عتاب مى‎بينم . بسيارى از افراد با سابقه در انقلاب از طريق نامه ،‏ ‏ايميل و يا حضورا به من مى‎گويند: حاكميت دينى كه شما وعده آن را به‏ ‏مردم مى‎داديد و ولايت فقيه را مجرى آن مى‎دانستيد و مى‎خواستيد آن را‏ ‏به پا داريد همين است كه امروز ما آن را مشاهده مى‎كنيم ؟ در حالى كه‏ ‏آنچه مشاهده مى‎شود در واقع حكومت ولايت نظامى است نه‏ ‏ولايت فقيه . + - رأی  ۱۵ نقاشی حدود ۱۹ ساعت قبل گفت:  روز قدس مراجع با غیرت باید نشان دهند که با ملت هستند به هر طریقی که می تونن + - رأی  ۱۵ ayeneh حدود ۱۸ ساعت قبل گفت: عجب انسان شریفی است این مرد. + - رأی  ۱۱ galva حدود ۱۸ ساعت قبل گفت: این نامه خیلی مهمه.
می دانیم که آقای منتظری بنیانگزار نظریه ولایت فقیه است. وقتی می گوید که از آن پشیمانم مثل این می مونه که استیون هاوکینگ بیاد بگه نظریه بیگ بنگ من غلطه. بقیه هم باید بپذیرند. + - رأی  ۱۲ mo_sa حدود ۱۸ ساعت قبل گفت: منتظری یکی از استثناهای روحانیون است. ای کاش روحانیون آزادگی و حق طلبی را از منتظری می آموختند. + - رأی  ۶ amirz حدود ۱۸ ساعت قبل گفت: دمش جیز + - رأی  ۹ iiindex حدود ۱۸ ساعت قبل گفت: درود بر آیت آلله منتظری که ازاول شحاعت وبامردم بودنش در مقابل حکمت اجنبی کودتا نشان داد. + - رأی  ۱۳ kavyan حدود ۱۸ ساعت قبل گفت: آیت الله منتظری باید مردم را به حضور در روز قدس دعوت کند و هرگونه سرکوب مردم را حرام اعلام کند. + - رأی  ۴ aaat حدود ۱۸ ساعت قبل گفت: ايول + - رأی  ۶ aaat حدود ۱۸ ساعت قبل گفت:

آیت الله منتظری باید مردم را به حضور در روز قدس دعوت کند و هرگونه سرکوب مردم را حرام اعلام کند.

++ + - رأی  -۱ isama251 حدود ۱۷ ساعت قبل گفت:

‏آنچه مشاهده مى‎شود در واقع حكومت ولايت نظامى است نه‏ ‏ولايت فقيه .

متاسفانه آقای منتظری هنوز حقیقت را نمیپذیرد که این حکومت ولایت فقیه است. "براى انسان اقرار به اشتباه ننگ نيست ، زير‏ ‏بار حق نرفتن ننگ است." + - رأی  ۳ mehretaban حدود ۱۶ ساعت قبل گفت:

آیت الله منتظری باید مردم را به حضور در روز قدس دعوت کند و هرگونه سرکوب مردم را حرام اعلام کند.

اینو لینکش کنید + - رأی  ۷ mehretaban حدود ۱۶ ساعت قبل گفت: ‏حجة الاسلام والمسلمين حاج شيخ مهدى كروبى و جناب آقاى مهندس‏ ‏ميرحسين موسوى - دام توفيقهما و حفظهما الله تعالى - + - رأی  ۶ mo_sa حدود ۱۵ ساعت قبل گفت: به نظرم طرفداران جنبش سبز باید اعلام میکردند که نماز عید فطر رو در دفتر آقای منتظری میخونن. من که نمازخون نیستم ولی نماز عید فطر میرم دفتر منتظری عزیز. + - رأی  ۳ torino حدود ۱۴ ساعت قبل گفت: به خودم افتخار میکنم که تو کشورم امثال آیت الله العظمی منتظری و صانعی وجود دارند که درد مردم رو میفهمند
وبا مردم همراهند نه با حکومت
اجرکم عندالله + - رأی  ۶ yazdi حدود ۱۴ ساعت قبل گفت: فکر نمیکنید نامه های منتظری را مثل اعلامیه های خمینی در زمان شاه باید در نقاط مذهبی شهر پخش کنیم؟ + - رأی  ۱ ayeneh حدود ۹ ساعت قبل گفت: فکر خیلی خوبیه . + - رأی  ۱ poyandeh حدود ۷ ساعت قبل گفت: سئوالاتی که برای من مطرح است.
1.چند در صد از مردم ایران هنوز دنباله رو یک"مرجع تقلید" هستند؟
2. آیا کسانی که دنباله رو این "مراجع" هستند و در ایران زندگی می کنند تا حالا متوجه نشدند که داستان چیست و منتظرندببینند نظر مراجع چیست که آنوقت به جنبش بپیوندند؟
3. چند در صد از کاربران "بالاترین" به این مراجع معتقدند؟ از نظرات و اطلاعات هر چه دقیق تر ممنون می شوم. + - رأی  ۱ maraamdaar حدود ۴ ساعت قبل گفت: منتظر فتوای تاریخی‌تر منتظری باشید: «بسم الله الرحمن الرحيم . اليوم سکوت در برابر جهل و جور و فساد حکومت خامنه‌ای بای نحوِ كان، در حكم محاربه با پیامبر اسلام و امام زمان است. حسینعلی منتظری» + - رأی  ۱ SadeqRahimi حدود ۳ ساعت قبل گفت:

روز قدس مراجع با غیرت باید نشان دهند که با ملت هستند به هر طریقی که می تونن

good luck ، به قول اینطرفیها + - رأی  ۱ mr.sina حدود ۳ ساعت قبل گفت: +++++++++++ بخش نظرات غیرفعال شده است.


Siavash31

to "Islam goes to Hell"

by Siavash31 on

Please refrain from commenting on subjects you have absolutely no clue about. Ayatollah Montazeri was the only person who confronted Khomeini to protest the mass executions of the 1980s, at the time when opposing Khomeni was a political suicide. Ayatollah Montazeri was the successor of Khomeini to become the next Supreme leader but he gave that up to defend the rights of political prisons including the members of the MKO (despite the fact that the MKO had assassinated his own son).


iranbrave

Iranians' Cry for Freedom

by iranbrave on

Mr. Montazeri, it is great to hear you are publicly defending the Iranians' cry for freedom, which in fact began 30 years ago. This is what happens when you mix religion with politics. History has proven this many times.

The answer is DEMOCRACY and not THEOCRACY.


Islam goes to Hell .

It is Just a wolf's cry !

by Islam goes to Hell . on

No matter how sincere this Clergy Ayatollah might be or pretends to be in order to save his face and the face of that Alah Murderer of Madineh( i do not know if this Montazeri has done anything wrong to any body such as ordering any murder of any political activits ) they must and would face the tribunal and would hopefully be prosecuted for their crimes , these so called Ayatollahs had all the chances to not do the wrong things to Iranian people and our country at large , but ONLY after 30! years this man comes out and talks about injustices done by other idiots Ayatolahs ?   It is toooo late now . Isn't it ?   A sentence and penality must be weighed accordingly for each of them in the future ,if ever we can get back Iran from their hands !   National Democratic Republic Of Iran . [ for Iran ] ...by the way as i have suggested many time , it is time we have created the platform of this great Democratic party NOW using an internet web site and writting it's Manifest (and starting collecting members) by which i mean the futuristic partie's guide line of operation for Domestic politics such as the creation of United Provinces , in which each province is a self governing itself for it's internal affairs and responding to the central committee of the Republic , these complexities of managing a country needs Micro management in a very democratic way under the National Democratic supervision of course , this National Democratic Republic would revive our ancient persian herritage and it's Chart of human rights would be fully executed by honest individuals , ethics and codes of conduct ...so on and on , not to mention an organized effort by all honest Iranians would be able to creat a Democratic Uncorrupted nation .   Political scientists , Economists , Sociologists , Historians , Scientists, Psychiatrists , and  ordinary people  with open , and optimistic mind must gather together and exchange ideas for a future guide lines which has at it's heart the INTEREST OF ALL THE IRANIAN and not any personal materialistic gain of a person or a groupe , all these can be done on a WEB SITE FOR NOW and as well as by creating an international team in different countries such as Europe , Asia , America , where ever there are Iranians , these teams working voluntarily would invite people for discussions around the improvment of the National Democratic's Political issues and try to solve the problems of any nature through DIALOGUE and find a common agreement satisfaying OUR COMMON GOAL this time with out any Historical mistakes or any corruption ( we hope so ) .   Other political parties can create their own parties as well and start recruting member , but FIRSTLY right now all efforts must be concentrated on the establishment of this National Democratic Party then other political parties would florish .    First and foremost task is the separation of Religion from the governing state  .   I hope you do not think of my ideas as an UTOPIAN / IDEALISTIC , our country is in the crisis if you continue thinking like that way , our country would remain in CHAOS for ever and our natural resources would be sucked by blood suckers and our people would suffer for ever and ever , this culture of indifference must be replaced with CARE and COURAGE and ACTION and organized action with a members from all areas of life and sciences  , it only takes honest action and COOPERATION to avoid the repetition of the SAME HISTORICAL MISTAKES IN POLITICAL/SOCIAL/ECONOMIC SYSTEM   do not blame USA or England for Iran's miseries any more ,once people are united for a National Democratic country all these Paranoia would go away  .                    

Jeghele

Montazeri

by Jeghele on

To those friends who expect a radio to receive images and output like a television: don't expect a religious scholar to promote a secular regime. Montazeri will not tell people "to hell with Islam, revolt to set up a secular society". Yes he was part of the Khomeini bundle and that is not to his credit, but he was always opposed to excesses and that was why he refused to continue as Khomeini's deputy, and now, despite his calls for change to "true Islamic society" - whatever  that may be- his objections are helpful and productive, specially where masses of religious people in Iran are concerned.

So, let's not shout him down. At the same time he and other clerics should know that the rule of religion in Iran is over: even now, there is military rule by the Revolutionary Guards who recently claimed their prize- finally. A military dictatorship is a lot easier to see go away than a junta that proclaims to millions of simple-hearted people that it is elected by God !  Does this make sense ?


mostafa ghanbari

A simple question for dear Montazeri and alike.......

by mostafa ghanbari on

mg

I have a simple question for A. Montazeri and all other alike Mullahs who nowadays are feeling some tingles in some unknown places in their biddies for their oppressed nation:

Did not you and your cronies know that a  tough religious system plus a group of hypocrites who had been burning in thirst for power for a long time in our history,would be just good enough to destroy the future of a nation?

To Dear Montazeri and all my compatriots who have traditional and religious trends towards our general lives in that God-forgotten country, I should say that we do not have any right to destroy the hopes of our children who belong to this modern time, and inevitably obliged to take on new and flexible attitudes towards their world.Tradition, religion, culture and national values will be saved and get improved in an atmosphere of freedom, rationality and consistent beliefs and thoughts.

If we ask an engineer to tell us about the best ruling system, he or she, surely would not be able to give us a comprehensive description of his or her choice; but a clergy, a Mullah would be able to give us the most comprehensive explanations on this matter, as the Mullahs are in fact the masters of human sciences.They are the absolute masters of philosophy which is the basis of all branches of sociology and other human sciences. My point is that the figures like A.Montazeri in 1979 knew, with no doubt, what they were going to do. They knew that a tough and inflexible religious system would never ,ever be able to create any kind of satisfaction in a country like Iran.

And nowadays Montazeri and his cronies are saying that the Islam and religious system of their own  models was something else and was not to be so cruel and destructive!! Poor things! they did not know that in the entire of the history of humankind in this planet a religious system of ruling  has not been able to  yield to anything other than the bloodshed and skewing the human values and creating hatred and ressentiment.

One of our friends has said here WE NEED THE SUPPORT OF ULAMA(Mullahs), but with all respect that I have for this dear friend  and  other compatriots who have such beliefs, I should say yes, WE NEED THE ULAMA(Mullahs) BUT NOT THEIR SUPPORT. We need them indeed, we need them to teach us how to avoid the fake God, the fake religion and the fake leaders; we need them to teach us how getting infatuated with any kind of leaders who are hidden behind the GOD, can be seriously poisoning.


MRX1

would have been nice

by MRX1 on

If he said these things 20, 25 years a go. it might have saved life's back then.


maziar 58

ulama ??

by maziar 58 on

ms. olfati  these crowd are inventor of

 GHULAMA (as male huri) in BEHESHT,and velayat,deen, nammaz,ruzeh,sofreh,sedegheh,.........that is why they call or liked to be called bahr al ooloom !!  and you're still following them and wants their co operation ? 

GOUL khoordi ONCE shame on them, want to goul bekhoorid again shame on.... 

Maziar


fatemeholfati

We need the support of ulama

by fatemeholfati on

Yet again we have seen how the progressive elements of the clergy and religious class have been able to change the course of our history. Iran of today is different from 1979 and is very different from 1902 but as a society still in turmoil between modernity and tradition, new versus old, we have to respect any one who is standing against the tyranny of the Velayat Faghih. Veteran Motazeri is brave to voice is dislike of the current regime, we must support him in his quest for freedom in Iran.


maziar 58

shayyadiun........

by maziar 58 on

these crowd are all shayyad,pedar sokhteh,hogheh baz &............many other countless name to tag along them all these croonies ashk temsah,vaa eslama, is just to find an acceptable vie of survival for the Islamic regime to countinue its brutal existance;If they were honest they have to get rid of their own AAMMAMEH first. As in Persian goes: BORO EEN DAM DAR JAYE DEGAR NEH.............Maziar


cyclicforward

Xerxes

by cyclicforward on

Thanks but no thanks. This time we will do it right and make a secular nation. The last thing we need is Islam lite. Go tell your stories elsewhere.


XerXes

Iran is in good hands

by XerXes on

With great people and Islamic Regime, Iranian system has to deal with the growing discontent of the highest clergy that now have joined the people. This is very promising. This is a slap to the faces of those who just bad mouth Islam and the Islamic leaders without realizing our assets. damer garm Montazeri.
This is yet another awakening for the politically naive iranians. passing through the fences of religious upbringing and thoughts, we will reach freedom. Without these clergies what hope did people truly have? same hope that N. Koreans have!