جنایت جنگی یا تروریسم از بالا

جنگ اسرائیل در نوار غزه


Share/Save/Bookmark

جنایت جنگی یا تروریسم از بالا
by Ahmad Sadri
07-Jan-2009
 


به همان دلیل که "بیل بورد ها" را میتوان دیوارنویسی پولداران نامید، جنایات جنگی هم تروریسم ِدولتهای قلدر است. اگر ضعفای جهان را از توسل به اهریمن تروریسم منع میکنیم جنایات جنگی اقویا (از قبیل تخریب منظم چچنیا و پاکسازی قومی فلسطین) را نیز باید با همان شدت محکوم کنیم.  از نظر انسانی اینها دو روی یک سکه اند و از نظر سیاسی یکی منجر به دیگری میشود.  مخرج مشترک تروریسم و جنایات جنگی بی اعتنائی نسبت به سرنوشت مردم عادی است که وجه المصالحۀ اهداف سیاسی یا نظامی می شوند. ابزار ها و وسعت عمل متفاوت است ولی از نظر اخلاقی زشتی عمل بجای خود باقی است.   البته دستهای جنایتکاران جنگی بیشتر از تروریستها به خون مردم بیگناه و بی دفاع آغشته است و نه تنها بدلیل کثرت قربانیانشان. جانیان جنگی در پس بوروکراسی مهیب و کارآی ارتشهای مدرن، مهمات پیشرفته و سلاح های اهریمنی (آیا میتوان بر هواپیما های بی خلبان اسرائیلی که موشکی ساخت آمریکا بنام "آتش جهنم" را شلیک میکنند نامی جز اهریمنی نهاد؟) پنهان میشوند ولی از دیده قضاوت جهانیان پنهان نیستند.  تروریستها و مرتکبین جنایات جنگی هر دو برای انتقام یا بقصد ارعاب و ارهاب نیل به اهداف سیاسی یا نظامی غیر نظامیان را هدف قرار میدهند.  ابر قدرتها باید بدانند که نمیتوانند در این بام کوچک جهان دو هوا داشته باشند: از یکسو داد سخن از جنگ با تروریسم بدهند و از سوی دیگر چشم بر جانیان جنگی ببندند و یا آنها را با چشمکی روانه  کارزار علیه مردم عادی کنند.

البته در هر جنگی تعدادی افراد غیر نظامی هم بطور غیر مرادی کشته میشوند ولی عملیاتی مشمول تعریف جنایت جنگی میشود که هدفش کشتار، ایذاء، ارعاب یا تنبیه جمعی غیر نظامیان باشد. قرن بیستم شاهد جنایات بسیاری بویژه در جنگ جهانی دوم بود.  ولی در اثر تبلیغات نیروهای پیروز در این جنگها آگاهی عموم نسبت به همه این وقایع یکسان نیست.  مثلاً جنایات جنگی متحدین از قبیل قتل عام ژاپن در شهر نانکینگ چین و نسل کشی هولوکاست زبانزد است.  ولی جنایات جنگی متّفقین منجمله حمله با بمبهای آتشزا به "دِرِزدِن" در آلمان و "توکیو" و بمباران اتمی ژاپن توسط آمریکا نیز باید به عنوان درست خود خوانده شوند.  توجیهات مذبوحانه ای در مورد هیروشیما بگوش میخورد مثل اینکه آمریکا چاره ای نداشت و اگر میخواست بطور عادی بجنگد نیم میلیون کشته میداد.  حتی اگر این استدلال را در مورد هیروشیما بپذیریم که هدف به زانو در آوردن ژاپن و پایان جنگ بود هیچ توجیهی جز انتقامجوئی یا آزمایش نظامی با جان ده ها هزار انسان برای بمباران سه روز بعد ناکازاکی وجود ندارد.  اگر قصد از بمباران هیروشیما ارعاب و ا اجبار ژاپن به تسلیم بود (که خود مصداق جنایت جنگی است) دلیلی نداشت که بدون دادن فرصت تصمیم به ژاپن، بمب بعدی را با فاصله سه روز منفجر کنند.   

خوشبختانه بعد از جنگ جهانی دوم قرارداد ژنو مقرراتی بین المللی در مورد قوانین جنگی و مسئولیتهای نیروهای اشغالگر را وضع کرد.  در دهه اخیر چند جانی جنگی (از قبیل اسلوبودان میلوسویچ و و رادوان کارادزیک از صربستان و چارلز تایلور از لیبریا) به جرم نقض مفاد این قرارداد در دادگاه بین المللی لاهه به محاکمه کشیده شده اند.  البته اشکال چنین دادگاه هائی در آنست که از تعقیب جنایات جنگی ابر قدرتها و هم پیمانان آنها عاجزند.  ولی با اینهمه وجود تعاریف و مراجع بین المللی قانونی به از عدم آنهاست.  اولاً دستگیری و محاکمه جنایتکاران جنگی از گروه های کم قدرت مانند صربها و برخی شورشیان آفریقائی بهتر از هرج و مرج کامل بین المللی است.  وانگهی وجود چنین قوانینی اقدامات حقوقی علیه جانیان جنگی را ولو اینکه به ابر قدرتها مستظهر باشند، فراهم میکند.  بیاد بیاوریم که آگوستو پینوشه، دیکتاتور شیلی در اواخر عمرش در اسپانیا گرفتار تعقیب قانونی شد و نتوانست سر راحت بگور ببرد.  تصور چنین وضعی برای آمران بمباران، محاصره اقتصادی و جلوگیری از ارسال کمکهای انساندوستانه به مردم غزه نیز در حیطه امکان است.

اقدامات لازم برای تعقیب بین المللی حمله اسرائیل به غزه از نخسیتن ساعات آن شروع شد.   نامه اعتراض آمیز ریچارد فالک، استاد بازنشسته حقوق دانشگاه پرینستون و راپورتر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در سرزمینهای اشغالی حمله اسرائیل به غزه را به سه دلیل جنایت جنگی میخواند.  نخست اینکه این عملیات در واقع نوعی "تنبیه جمعی" محسوب میشوند به این معنی که دولت اسرائیل بنام مجازات عده قلیلی از چریکها همه مردم غیر نظامی منطقه ای را تحت فشار گذاشته تا دست از حمایت از حماس بر دارند.  این همان سیاست محاصره اقتصادی غزه است که امروز با بمب و موشک دنبال میشود.  ثانیاً با بمباران مناطقی که از پر جمعیت ترین نقاط جهان محسوب میشوند اسرائیل به بی مبالاتی در "کشتار مردم غیر نظامی" متهم است.  و بلاخره ریچارد فالک (که خود کلیمی است) "تلافی بی تناسب " نظامی را دلیلی دیگر برای اتهام جنایت جنگی علیه اسرائیل میداند.  بعبارت دیگر یک دولت قوی نمیتواند به بهانه چند حادثه مرزی اقدام به به کشتار صد ها، مجروح کردن هزاران و محاصره اقتصادی بیش از یک میلیون انسان نماید.  این سه اتهام الهام بخش اعلامیه ای علیه بمباران غزه گردید که  اخیراً توسط "میگوئل دِسکاتو براکمن" دیپلمات نیکاراگوئه ای و رئیس فعلی مجمع عمومی سازمان ملل متحد گردید علیه اسرائیل صادر شد.  

مسئولیت برخورد با جنایات جنگی هم مانند تروریسم تنها با دولتمردان نیست.  روشنفکران بعنوان رهبران فکری جوامع مدنی نیز باید بطور شفاف در برابر جنایات جنگی از این قبیل عکس العمل نشان دهند.  چنین موضع گیریهائی در تقلیل احساس مظلومیت مردم تحت ستم و ایجاد زمینه ای برای تعقیب قانونی متخلفین موثرند.  اسباب شرمندگی است که بعد از هشت نوبت بمباران دانشگاه اسلامی غزه جز دو فعال مدنی در اسرائیل (نِو گوردون، استاد علوم سیاسی در دانشگاه بن گوریون در نِگِو و جف هالپر، رئیس کمیته اسرائیلی علیه تخریب خانه های فلسطینی) هیچ عکس العملی در مجامع دانشگاهی جهان (چه اسلامی و چه غیر اسلامی) بر علیه این اقدام اسرائیل مشاهده نشده است.

Ahmad Sadri is Professor of Sociology and Anthropology as well as Gorter Chair of Islamic World Studies at Lake Forest College, Chicago. First published in Etemade Melli newspaper in Iran.


Share/Save/Bookmark

Recently by Ahmad SadriCommentsDate
The Hurt Locker’s Missing Disclaimer
-
Apr 24, 2010
اوتی که گل بود
7
Feb 24, 2010
معنویت و پاکدینی روشنفکرانه - 2
1
Feb 03, 2010
more from Ahmad Sadri
 
default

time up

by kamkar (not verified) on

Thanks to the well understanding of the Genocide by very powerful gunmachine againest childern stoning,unfortunately all media networks are directed and supervisering by those are behind the massmurdering,this is the reason majority of ordenary people been blind to see the realety of truses,most of us with out asking why....?we accept what we see from false news injection and propaganda continuously,do people ever ask why evry one say help and support palastinian not zionism,why they don't ask what was the reason of the attack was in this time,was it because of any change from united nation,bush,reppublicanes and his allieds was it because of new year or was it because of The global economy slump,to rescue themselves or knowing that no governmentes around the world in this time have courageness enough to face it.is it how democracy works and inerprates by those want to spreed it around the world by killing annocent cildren?times up for all their deceites and lies,by killing the very poor nation they never be able to achive their dream.at last I am wonder if some iranian support the massacre of muslimes, don't you see how zionist want to bombard your country if they get a european support,............


default

Excellent article by Israeli historian on Gaza & history

by mina shayan (not verified) on

How Israel brought Gaza to the brink of humanitarian catastrophe

Oxford professor of international relations Avi Shlaim served in the Israeli army and has never questioned the state's legitimacy. But its merciless assault on Gaza has led him to devastating conclusions

//www.guardian.co.uk/world/2009/jan/07/gaza-i...


default

correction "hajiagha"

by ex-eyranian (not verified) on

No No No hajiagha!

if they kill millions of moslems nobody gives a s***. :)

I say Nuke Gaza and Ghom together.


default

they do not care man go get job

by hajiagha on

//hajiagha-cartoons.blogspot.com/
go to my page read farsi

is all about money Jewess have and power, if they kill millions of moslems no one have right to ask why?


Fred

Islamists' hubris

by Fred on

Publication of this sermon  in a paper owned by Mehdi Karubi,  a consummate Islamist republic insider who has a lot to answer for his own and regime’s criminal record is emblematic of the Islamists’ hubris. Looks like all the times spent on the 8th floor of Bobst has not made a dent in the hypocrisy of the Islamist sermonizing on others' crimes.


aynak

So what exactly are you saying "Aziz"?

by aynak on

 

The article says nothing new:  "History is written by the conquerors",

but it does reiterate, someone has to be held accountable for war crimes.

With all the stats about WWII? are you saying no war crimes were committed as a result of dropping the A-Bomb?   Or are you saying no war crimes are being committed by Israel as we speak?  In your view  is the 24/7 bombardmant of civilians in Gaza   "terror" or not?

Or are you suggesting, people of Gaza (whoever survives these)

will be thankful to Israel 40 years from now?


default

Academics

by Aziz (not verified) on

It is hard to let pious sermons of Professor Sadri go unchallenged and its absurdities go undebated for the fair reader to judge for her/himself.
Yes- all civilized humans abhor death and destruction and have no need to be preached at on this site. I will not even touch the issue of Gaza as it is the domain of hysterical not rational discussion. Let others champion that topic.

On the WW2:
Dr Sadri first establishes the crimes of Japanese against the Chinese in one of the darkest moments of human history: The massacre at Nanking. OK so we have established the quality of Japanese war cabinet during WW2. Dr Sadri then attacks the American military planners for excess bombing of the Japanese cities. Evidently Dr. Sdari expects the Americans to have known the Japanese cabinets intent or the judgement of academics 60 years after the fact and should have planned their military strategy accordingly.

On the 30 July 1945 800 American sailors were lost at sea in one action being torpedoed by Japanese. So much for the Japanese capacity for war making even after extensive bombing of Tokyo. Truman signed the executive order to bomb Hiroshima and Nagasaki on Sept 7th and 9th, (without consulting Dr Sadri.)

As an Iranian, I do not presume to judge or lecture American military planners how to defend their country. Dr Sadri does. I admire his self confidence. But I admit I have little use for armchair warriors and armchair peacemakers.

Will Dr Sadri submit his own record to the standards he liberally judges others with.?? On this very site Professor Massoud Kazemzadeh asked Dr. Sadri brothers to detail their activities in Iran in persecuting religious minorities. This simple question has so far gone unanswered.

Curious fact: Despite brutal destruction of Germany and Japan, neither country used the tactics Dr. Sadri defends during occupation. Both became allies to the USA to this date.

Note to Mr. J. Javid.
Hope that one more time I have not said things that get deleted for unknown reasons. but that is your priviledge.

Note to fair reader: War is hell. The casual spectators risk peril when they sit in judgement of the warring sides. Specially when they are careless or are opinionated.


default

Viewers: You Decide

by H.M.G (not verified) on