برای تولدم

برای تولدم
by Alireza Tarighian
28-Feb-2008
 


مولود عشقم.

مادرم آبستنِ خجستگی بود و

در زمستانِ رو به بهارِ روزی خوب

مرا به دنیا آورد.

--------

زان پس،

آسمان غرید و ابر دَرید ،

زمین لرزید و غم زایید،

هوا گرفت و برگلو دست پیچید،

روزها در شب غصّه ها غلتید ...

ولی _ به اعجاز بی خزانیِ عشق _

نوبتِ عاشقیِ منهم رسید !

------

در پاییز رو به زمستانی

و یک بهارِ در آستانۀ تابستانی _ به طاقتِ عشقی بس بالاتر _

دو گٌل به دنیا دادم !

هر بار ، لب باغِ نامیرای مادرانم _ دنیا _

به نوروزیِ نورستگانم ، از ته دل خندید!

علیرضا طریقیان

نیوجرسی 18/11/ 1386


Share/Save/Bookmark

 
default

Woww, so nice :0 Happy

by Mojgan K (not verified) on

Woww, so nice :0 Happy Belated Birthday :)


Troneg

I liked it

by Troneg on

Happy new year and happy birthday.


default

Your Birthday must be coming

by Urban Girl (not verified) on

Your Birthday must be coming soon, Happy Birthday. Beautiful poem!!.


Anonymouse

Very nice poem.

by Anonymouse on

It rhymes and be del michasbeh.