همه ی مال دنیا را داده ام

معصومیتم را با خود برد

همه ی مال دنیا را داده ام
by hadi khojinian
01-Sep-2007
 

همه ی مال دنیا را داده ام
تا رویای ترا داشته باشم
مادرم که مرد
معصومیتم را با خود برد
ملحفه سپیدم چرکین شده
هیچ دستی سفیدش نمی کند
آیا باران
امشب خواهد بارید ؟


Share/Save/Bookmark

Recently by hadi khojinianCommentsDate
ابر‌های حامله از باران
4
Jul 28, 2012
مادام بوواری
-
Jul 07, 2012
دیوارهای روبرو
6
Jun 26, 2012
more from hadi khojinian