آقای پهلوی از «شورای امنیت» انتظار دارند که «شورای حقوق بشر» را سکه‌ یک پول کند؟


Share/Save/Bookmark

Reza Nasri
by Reza Nasri
17-Dec-2011
 

یکی از دلایلی که گروه‌های خارج از کشور نتوانسته‌اند در تمام این سال‌ها بین مردم و حتی بین کشورهای غربی برای خودشان اعتباری کسب کنند، همین قبیل حرکت‌های احساسی و نمایشی است.

//www.radiozamaneh.com/politics/2011/12/16/90...

می‌خواهند با ارسال نامه، اعضای شورای امنیت را به اجماع برسانند تا رهبر یک کشور در حد و اندازه‌ی ایران را به دادگاه کیفری بین‌المللی ارجاع کنند. حتی اگر پیش‌نیازهای حقوقی چنین کاری فراهم بود (که نیست)، آیا واقعاً درک این آقایان از دیپلماسی بین‌المللی در همین حد است که فکر می‌کنند تصمیم‌گیری در شورای امنیت بر مبنای نامه و فراخوان صورت می‌گیرد؟

بعد هم،‌ اصلاً تمام ملاحظات حقوقی و سیاسی به کنار. آیا واقعاً آنها فکر می‌کنند که در حالی که یکی از نهادهای سازمان ملل یک گزارشگر ویژه برای مسئله‌ی نقض حقوق بشر در ایران تعیین کرده، و همین گزارشگر در آخرین گزارشش هیچ صحبتی از «جنایت علیه بشریت» نکرده، یک نهاد دیگر سازمان ملل میآید و به حرف آقایان مصطفایی و پهلوی بالاترین مقام سیاسی یک کشور را به دادگاه کیفری بین‌المللی ارجاع می‌دهد؟ یعنی از «شورای امنیت » انتظار داردند که «شورای حقوق بشر» را سکه‌ یک پول کند؟ 


Share/Save/Bookmark

more from Reza Nasri
 
amirkabear4u

By now RP

by amirkabear4u on

shoud have done the following;

- meet Ahmadinejad in peron in NY.

- meet at least Khatami in person in a nutral country.

- forced IRI to put a contract on his head. Not having one only means he is not doing much so those mollahs do not worry.

- created a constructive and effective opposition group.

- created an Iranian charity.

BUT then he has not done any of these only becasue he is playing and are so his advisers.

If he does go back, these advisers will benefit more than himself.

 

Fairness and Equality in Justice