بازیافت


Share/Save/Bookmark

persian westender
by persian westender
26-Jul-2012
 

گورومب!....

از روی تخت افتادم پایین...! داشتم خواب میدیدم و روی تخت، مثل آدمهای جِن زده و تب‌دار و هذیانی غلت میزدم و ناله می‌کردم. روح من از بدنم جدا شده بود و همهٔ اینها رو میدید. روح من شاید..،شاید دلش برای من می‌سوخت و می‌خواست مرا بیدار کند:

.... "هی، پاشو! اینا همش یه خوابه..."

ولی‌ خوب! اون فقط یه روح بود و کاری از دستش بر نمی‌‌اومد!

واسه همین، من بخاطر اون کابوس لعنتی، همش غلت میزدم و به خودم میپیچیدم...تا اینکه:

گورومب!....

از تختم افتادم پایین، روی علفهای جنگل، روی چوبهای خزه زده و نمور، شاخه‌های باقیمانده و نیمه پوسیده از یک درخت ما قبل تاریخ، بویِ تند رطوبت لای چوبهای پودر شده آمیخته با بویِ نمِ خاکِ جنگل، چیزهای سرد و لزج برآمده از طبیعت،..تمام چیزهایی که در آرکی تایپ میلیونها نفرانسان نهادینه شده بود و به بوی جنگل و رطوبت مربوط بود، در من زنده میشد.

ادراک ناگهانی شبنم‌های تازه رسته بر دامن خاک و سبزه جنگل، پایانی بود بسیار آرامش بخش بر آن کابوس گنگ..بیدار بودم ولی‌ انگار خواب میدیدم..این بار خوابی‌ شیرین در اعماق تاریک نیمه شب جنگل...

برخاستم و خود را تکاندم و کورمال کورمال، تنه درختی را یافتم و روی آن نشستم. بعد بتدریج خود را سپردم به عمق سکوت و آرامشِ نیمه شبِ جنگل.

آنطرف تر روح من- اینبار با لبخندی- مرا ساکت می‌نگریست.....

***

تا صبح چندین نسل خزه بر من روییده بود و من مثل یک درخت باستانی به مقدار معتنابهی پوسیده بودم و در همان جا که فرود آمده بودم بازیافت میشدم....

پایان


Share/Save/Bookmark

Recently by persian westenderCommentsDate
مغشوش‌ها
2
Nov 25, 2012
میهمانیِ مترسک ها
2
Nov 04, 2012
چنین گفت رستم
1
Oct 28, 2012
more from persian westender
 
persian westender

نازی کاویانی گرامی‌

persian westender از لطف شما سپاسگزارم.


 


Nazy Kaviani

تولد دوباره...

Nazy Kaviani


خیلی زیباست دوست من در منتهی الیه غرب...

بازیافت هم پوسیدن را میپذیرد و در آغوش میگیرد و هم رویش جدید را تشویق می کند. این نوشته چیزی از جنس امید بود. ممنون.


persian westender

Thanks Jahanshah

by persian westender on

.  

 


Jahanshah Javid

green peace

by Jahanshah Javid on

enjoyed it PW. thank you for sharing.


persian westender

delete

by persian westender on

delete

 


persian westender

Soosan Khanoom

by persian westender on

What is a dream? This is an overwhelming question!, that cannot be answered by me, as I am not a philosopher, or a psychologist, or a neurologist , or..(see how can it be viewed from various angles..?).

But I can tell you that there could be a deep relationship between the content of your unconsciousness, and your poetry or writing (artwork in general), and if you cherish it, you can
be amazed by the outcomes (not that I have accomplished this, but some times I like to work on it).

Thanks for the referral to Garcia Lorca...    

 


Soosan Khanoom

PW , I like this ... nice one

by Soosan Khanoom on

but what exactly is a dream? 

Somhow it reminds me of Federico Lorca...

"No one is sleeping in this world. No one! I have said it before. No one is sleeping.But if someone grows too much moss on his temples during the night, open the stage trapdoors so he can see in the moonlight
the lying goblets, and the poison, and the skull of the theaters."

 


persian westender

Albaloo

by persian westender on

Thank you for your interest.

I have written some English blogs in the past, but I have never considered translating my Persian blogs; first because my English is not that good. and second I don't know if anyone would be intersted reading them. My write ups in Persian come to my mind in Persian, and only in few cases I have blogged my poems as bilingual.

Again thank you for the interest...  

 


persian westender

delete

by persian westender on

delete