نسیم آزادی

نسیم آزادی
by Orang Gholikhani
19-Jun-2009
 

این نسیم به کجا میشتابد
 

آرزو در سحر به کجا میرود
 

ناله ئ شعر به کجا میرسد
 

خون در قلب چرا میطپد
 

سودای من سر بکجا میبرد
 

شب سفید کجا تمام میشود
 

سراب آینده کجا  حقیقت  میشود
 

نسیم آزادی با گفتن نه شروع میشود
 

اورنگ
 Juin  2009


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

شاهین خان

Orang Gholikhani


آزادی را فقط میشود گرفت و نمیشود داد یا تحمیل کرد

مثال صدام برای من مثال جالبی نیست. من مثال انقلاب فرانسه یا سولیدارنوشک در لهستان را ترجیح میدهم

اورنگ


Orang Gholikhani

Ali jan

by Orang Gholikhani on

Thanks.

Today is a crucial day and the time to say NO, if they can afford.


Sahameddin Ghiassi

For Iran

by Sahameddin Ghiassi on

متاسفانه خود خواهی و غرور و حرص و طمع انسان را بهر کاری وا میدارد.  برادر کشی و نابود کردن ثروت ایران هیچ توجیهی ندارد.   ایکاش عوض اینهمه خودخواهی و خود خدایی کمی هم عشق و ایمان به انسانیت در دل مردم وجود داشت و برای عیش ونوش خود حاضر نمیشدند که خون جوانان را بریزند.   نمیدانم چرا از سرنوشت صدام درس عبرت نگرفته اند.   شاهین37


Ali P.

نسیم آزادی با گفتن نه شروع میشود

Ali P.


This generation is earning it's right to be free...

A huge "NO" they are giving to the system!