بگو

بگو
by Orang Gholikhani
15-Jun-2009
 

حرف بزن
 

وقتی حقیقت ناچیز شده
 

بگو نمیخواهی
 

وقتی آینده تو خالی شده
 

خبر دوستان بگیر
 

وقتی دشمن خندان شده
 

امیدوار باش
 

وقتی رویا تاریک شده
 

فریاد بکش
 

وقتی سکوت قانون شده
 

ناتوان را دست گیر
 

وقتی  توانا نا حق شده
 

اورنگ
 Juin  2009


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

yes!

by Orang Gholikhani on

thanks souri jan,

Yes access problems were because of traffic overload.


Souri

You just did it :)

by Souri on

Very great poem dear Orang! besiar beja va besiar ziba

That was something I just needed today!

Thanks for sharing.