زمان تشویش

زمان تشویش
by Orang Gholikhani
13-May-2009
 

گرمی این بستر آخرین پناه
 

تاریکی پرده پوششی بر گناه
 

دست لرزان پی یک حامی
 

عشق فرسوده را چه مانده باقی
 

جاذبه تنهائی راهی برای فرار
 

از  سنگدلان این دنیای بیقرار
 

باز میگیرم بار تقدیر را بدوش
 

ترس را میگریزم با خروش
 

زیر باران گرم   تشنه محبتم
 

بانگاهی پر ولع گشنه مروتم
 

ناله و شکوه ناجی دل ریش
 

عقل و تدبیر ن چاره تشویش
 

اورنگ
Mai 2009


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani