کوه و دره

کوه و دره
by Orang Gholikhani
10-May-2009
 

ابر شیرفام خزیده به پائین دره
 

میشامد انتهای کمرش با وسوسه
 

 بدنبال گردن غبار آلودش
 

برای پیامی  مرطوب  , یک بوسه
 

از عاشقی  تنها  ؤ دور افتاده
 

######
 

او مغرور از  نوازش سرد آسمان
 

تو خوابیده در گرمای  نیمه روز شرق
 

او  سرمست شهرت  و جاه وجلال
 

تو  آسوده از فرار زمان و سرگیجه مرگ
 

######
 

سودای  دیدارهم  گوهران  درد بی سامان
 

رسیدن کوه به دره  حماسه نا باوران
 

اورنگ
 Mai 2009


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

Ali Jan,

by Orang Gholikhani on

Thanks Ali jan,

All of us are alike each other. As Saadi said we are all from the same "Gohar" but some of us become "Koh" and others "Dareh". Even if a "Koh" cannot make sens if "Dareh" doesn't exist, we cannot join each other because it is life.

Ghorbanat.

Orang


Ali P.

OK...

by Ali P. on

O jaan:

 Are you getting deeper on us?

 

One of your best, ever!

:-)

Ali P.


Orang Gholikhani

آرزو

Orang Gholikhani


مرسی آرزو جان


default

قصه بین کوه و

آرزو (not verified)


قصه بین کوه و دره و حسرت یک بوسه... درود بر شما