امروز

امروز
by Orang Gholikhani
24-Apr-2009
 

دیگر نمیترسم از رسیدن روز
 

نمیلرزم از داستان مرموز
 

دیگر ندارم احتیاجی به سلام

از منفوران فتنه  دوز
 

چرا اینهمه شباب و بی غمی
 

خورشید  ز  کجا تابیده امروز
 

قضاوت چشم دیگران تو خالی
 

قلب سنگشان حرفی نمیدهد بروز
 

که ندانم از یار و دوست
 

این قلب شده خود آموز
 

________
 

همه چیز ساده و نورانی
 

بی زجر بی درد مثل مرگی پیروز
 

شاید باشد نشانه آخری
 

تشویش بود از جوانی دیروز
 

باکی نیست از پیری امروز
 

بیاورید  آن  نان وپیاز  وشمشیر
 

که آخرین ماجرا شروع میشود امروز
 

اورنگ             
avril 2009

 


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani