ارزش

ارزش
by Orang Gholikhani
31-Mar-2009
 

خوشبختی فقط قسمت شده

حتی در اطاقی کوچک
  ارزش دارد
 
زندگی فقط اهدا شده
 
حتی به امیدی کوچک
ارزش دارد
 
افتخار فقط به آینده آرزو شده

در نگاه کودکی کوچک
   ارزش دارد

غرور فقط برای آزادی گرفته شده
 
حتی زمان نفسی کوچک
 ارزش دارد

که بتوانی بگوئی   نه

آن نه گفتن
هرچه کوچک
 ارزش دارد
 

اورنگ
 Mars  2009

 


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

زیبائی در چشم خواننده است

Orang Gholikhani


مرسی بهروز جان

اورنگ


Mehman

زیبا

Mehman


آفرین اورنگم!


Orang Gholikhani

مرسی ناهید جان

Orang Gholikhani


شعر نفسی برای ادامه زندگیست

اورنگ


nahidi

مرسي نازنين

nahidi


شعر هاي شما را ميشود مثل هوا نفس کشيد 


Orang Gholikhani

thanks Soori jan

by Orang Gholikhani on

Thank you for your kind words.

Orang


Souri

Orang jaan

by Souri on

:Very thoghful, I'm speechless dear. This is so beautiful,and I love

غرور فقط برای آزادی گرفته شده

حتی زمان نفسی کوچک
ارزش دارد