بجای من


Share/Save/Bookmark

Orang Gholikhani
by Orang Gholikhani
17-Dec-2007
 

ای کاش تو بجای من میبودی

این شراب را میخوردی

هوا را میچشیدی

سکوت را حس میکردی

عشق را میورزیدی

ای کاش تو بجای من میبودی

شاید تنفر میمرد

ای کاش تو بجای من میبودی

تا میگفتی ، آری همه چیز ممکن است

راز زندگی بخشیدنست

جواهراحساس قلب ما ست

چشم سیاه پنجره نجابت ماست

ای کاش تو بجای من میبودی

شاید آزادی زنده میشد

ای کاش


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

Thanks Zendegi

by Orang Gholikhani on

You chose a beautiful name.


zendegi

very beautiful

by zendegi on

Your poems are simple yet so beautiful. I was showing this and "When I need you", to someone sitting next to me, who he is in the habit of writing classic Persian poetry in his free time. We both agree that your poem is very delightful, and sweet...very beautiful...very...