زن قرمزپوش

 زن قرمزپوش
by Orang Gholikhani
15-Feb-2009
 

پیرهن قرمزم را میپوشم

توی این میدان خالی

صبح سرد شهر را میبوسم

جای آغوش تو خالی

با نخ خاطره عشق میبافم

بوی تو مانده یادگاری

خون سرد صبر را مینوشم

بابوی گرم نانوائی

دور از این شهر رویای تو را نوشیدم

قصه شیرین گفته بودی

از شهرت که امروزدر غبار میبینم

صبح زود میدان فردوسی

امیدوار بدنبال تو میگردم

در خروش بوقهای تاکسی

در چشم یکایک رهگذران مینگرم

بیاد آن چشمان میشی

در سایه شاعر یک لحظه میخوابم

ظهر در همهمه و دود و بوی کبابی

از رهگذران خبر تو رامیخواهم

شاید کسی بداند که هستی

هنوز نوازش دستت مانده در خاطرم

روزی که گذاشتی و رفتی

بچه های مدرسه رد میشونداز پیشم

در این غروب پائیزی

درگوشم انعکاس خنده تورا میابم

مثل روحی توخالی

به انتظار تو ایستاده ام و میمانم

شب میآید و تو نمیائی

مثل همیشه تورا خواهم دید در خوابم

اورنگ
Nov 2008


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Anahid Hojjati

very nice poem Orang jan

by Anahid Hojjati on

I remember her too. Your poem captures what she must have been going through.


Orang Gholikhani

to nhawn

by Orang Gholikhani on

Your question has no logical answer .There people who see only a black & white world.

Thanks for having apreciated this poem.

Orang


default

The women in Red

by Nahawn (not verified) on

A touching poem, took me down the memory lane. Some 30 years ago, I'd seen her often on my way from school. It appears that even a disturbed woman was not immune from the IRI's harassment. What was the point of making her wear black?

Thank you for this beautiful poem.


Orang Gholikhani

To Ali P: Iranians have a lot of imagination :-)

by Orang Gholikhani on

Thanks ALi jan,

It is always a plaiseur to read from you.

Iranian people have a lot of imagination and many times what they say is more romantic and intresting than the reality of facts !

I heard she has been an Eurpean ! Morche told she came from Rasht !

As I said it is a legend we share in our head and impressed us whan we were kids.It is the most intresting and It makes our common Identity. the reste will gone by wind.

Ghorbanat.

Orang


Orang Gholikhani

منوچهر جان

Orang Gholikhani


مرسی از شعر زیبایت

اورنگ

 


Orang Gholikhani

To Yasi, Border between Love and Folly

by Orang Gholikhani on

Yasi,

Where is the border betwwen Love and Folly? (I prefer this terme ormadness than your choice of mental illnes). It is a question many people tried to answer without success since Romeo&Julliet or Shirine o Farhad or ....

This kind of Folly cannot be explained but I find them more romantic than people who search somebody rich and wealthy to be married and be conform to society.

I agree with you and said to Souri jan, it is nothing to have with St Valentine which is not the symbole of true love for me.Just an event to have a break and giving gifts like Santa Cruz.

 


Manoucher Avaznia

اورنگ جان

Manoucher Avaznia


ظهر یک روز تبستانی بود.

آسمان آبی یکدستی داشت

و زمین رایحه ی رستن نو.

بوی دیوانه گر نان و کباب

پیچ و تاب هوس و هوش مرا می دزدید؛

که به ناگاه زنی قرمز پوش

با نگا های گریزان و رخ فتانش

لرزه در مرکز آگاهی اورنگ انداخت.

 

سالها رفته به باد.

زندگانی ز پی اش می تازد.

یاد آن سرخی و آن فتنه گری،

یاد آن رعشه که در جانم رفت،

با هنرمندی و افسوگری اش 

لرزه در سینه ی تفتیده ی من می فکند. 

 

باز از مرحله پرت افتادم. 

درد نادیده و در فکر مداوا رفتم.

داستان دیگر بود.

صبر و استادی کافی باید

تا که این قصه ی پندآلوده

بتوانی دریافت.

 


Ali P.

Loved the poem...

by Ali P. on

but we had another woman in red in "Shemroon", not "Maydoon Ferdowsi". It has been a while, but from what I remeber, there was this lady who'd sit on a chair, in red,  on some intersection near "Tajreesh".

Again, the word on the street was that her lover was supposed to meet her on that intersection decades ago, and he never showed up, leading her to go eccentric.

 I don't know if this is a good thing , or a bad thing, that no one goes nuts over love any more...


default

mental illness

by yasi (not verified) on

I never knew about her, and I think this is just a very sad and severe case of mental illness. I just cannot see the romanticism that you folks see here. If she was truly schizophrenic, then her judment was most probably impaired. The poor woman, night have had delusions, or other issues. I just cannot connect her case with Valentine's day, since based on what I have read here, there might not have been a romance to begin with, might have been all in her head, or someone just pulling a cruel trick on an ill woman.


Orang Gholikhani

Thanks for Her

by Orang Gholikhani on

Whaoo,

When I started this peom, I didn't expect such interest. I don't know if it is about my poem or her story. I think it is more aout her story and thank you every body for her.

Moorche jan, thank you for your testimony, ofcourse every time reality is less poetic than what we think but as Forough said : Parandeh Mordanist Parvaz ra bekhater Separ.

She will stay a part of our shared memory.


Moorche

Souri Jaan,

by Moorche on

 

 

سوری جان از لطف شما بسیارممنونم.

من انقدر از او شنیده بودم که فکرمیکردم داستان اوهمان است که میگفتند و فقط مشتاق بودم که خودم اورا ازنزدیک ملاقات کنم تا مطمئن شوم که او عاقل است یا نه؟و چطور دارد در خیابان زندگی میکند؟

کجا میخوابد؟ما فقط شبهای تابستانمان گرم است که او میتوانست درخیابان بخوابد...بقیه سال راکجا میخوابید؟؟؟

کی به اوکمک میکرد؟ تاقبل از ملاقات کردن او اینها را نمیدانستم!!! 

 او از دست مردم  ا زدست  کسانیکه او را مورد ازار، تجاوز جنسی  قرار میدادند گله میکرد. درحین غذا خوردن، ساندوچش را برزمین گذاشت و شلوارش را تا زانو بالا داد تا جای کبودی پایش را بما نشان دهد.کسی او کتک زده بود.

از او پرسیدم که وقتی برف و باران میبارد او کجا  میخوابد؟ گفت در قسمت پشت مغازها،یا تو پاساژها.

من اگر ان روز سن وتجربه امروز را داشتم ازاو درمورد چگونگی داستان عشقیش وانتخاب رنگ قرمز  سوال میکردم.در ان زمان من خیلی کنجکاو بودم که زندگی بر او چطورمیگذشت؟ کی به او کمک مالی میکرد؟ایادولت به او رسیدگی میکرد؟

او باچیزهایی که تعریف کرد،در شرایط خیلی بد در خیابان زندگی میکرد. وقتی از ما در خواست 100 تومان کرد من تازه متوجه شدم که او از مردم تقاضای کمک مالی میکند ... تمامی حباب توهمم ترکید ورویت واقعیت حال اوبرایم بسیار تازگی داشت. 

 من هیچ سوالی از گذشته او  نکردم...اینکه ایا او قادر بود که در یک گفتگو مثل بقیه باشد؟ جوابش نه است چون هر چی که دلش میخواست جواب میداد وبعد یهو از یک شاخه به شاخه دیگر میپرید.  خیلی چیزها رو هم پرت جواب میداد منو دوستم خیلی توجه داشتم که او چه میگوید....

وچطور رفتارمیکند.بایک دنیا غم انروز راسپری کردیم...

 و واقعا هر دوی ما انروز فکر میکردیم که ایا این اخر عاشقیست؟؟؟

 

 

مورچهء فرنگی


Monda

We were talking about her just last night!

by Monda on

Orang I have tears in my eyes as I read your poem.

My cousin and I were talking about all the people who were devastated over love and suddenly we both thought of this lady in Maydaan Ferdowsi. What a tragic life she had from the outside. But who knows maybe she was still content for having experienced that deep love.   


Souri

Kofri...

by Souri on

This has nothing to do with "eghbal", i don't share your idea. This is about the capacity of resistance to the shocks, which is different from once person to another. It' s all about resisting and fighting. She didn't.


Souri

Mourcheye aziz

by Souri on

It is always so pleasant to talk to you and hear your nice thought, either in poetry or in other blogs!

About the lady in red, could you really have a consistent conversation with her? Could you (or did you) ask her about her past? The real reason why she was always wearing red and living in the street?

I tried to ask her, but she only smiled and said it's hot today, can you give me money?....things like this. But I still remember her charming smile and her void "negah"..... 


default

man ye rifigh daram to

by kofri (not verified) on

man ye rifigh daram to tehroon ke 27 saleh karesh ashegh boodan hast. Amazing ke hamin dirooz negaranesh boodam ke sar anjam besheh mesle ghermez poshe maydoon ferdosi!! divaneh az eshgh! In dastan hamisheh ghalbom ro mifeshareh!! doreh dabirestan az dor ye bar didamesh va har bar yade on sahneh mioftam migam ...dam be in eghbal!!!


Moorche

  سوری جان من

Moorche


 

سوری جان من اواخر 1985 از ایران خارج شدم،و شاید دوهفته قبلا از خروجم  بایکی از دوستانم در حوالی سینما رادیوسیتی بودیم که او را دیدم، چونکه چشمان من بدنبال زن قرمز پوشی بود...تااینکه او رادیدیم که سرتاپا سیاه پوشیده بود.نمیدانم شاید عاشورای حسینی بود.

برایش ساندویچ خریدم وروی سکوی بیرونی اغذیه فروشی نشستیم... وقتی ازاو سوال میکردیم جواب میداد.

میبایست اورا به حرف میگرفتی ...چون او شاهد خیلی از مسائلی که اتفاق میافتاد بود در مابین حرفها میخندید از حکومت جدیدراضی نبود وداستانهای ناراحت کننده ای برایمان تعریف کرد.او در خیابان پیر شده بود.

و کاملا در دنیای دیگری بود...بعد از خوردن ساندویچ درخواست صد تومن کرد ... پول رابهش دادیم و از او خداحافظی کردم.

همانطور که گفتی لبخندی بر لب داشت و به مسیری که نمیشد فهمید کجاست خیره میشد. ولی ما دخترای تخسی بودیم میخواستیم بااو حرف بزنیم ( چون برای من  که بسیار بی تجربه بودم باورش که یک عقل سالم درخیابان زندگی کند سخت بود) وبخاطراین میخواستم مطمئن باشم باید از او سوال میکردم...او نیز جواب میداد

..شاید ان روز دریک مود دیگه ای بود...ولی خارج از شوخی من باکسانی که مبتلا به اسکیزوفرنیا هستند خوب کنارمیایم.

 

 

مورچهء فرنگی


Souri

It's so nice

by Souri on

to see everybody remember her! She is a national face, after all!

when I met her though, she was wearing also a red hat and red gloves...I wanted to talk to her, but she was just smiling instead of anseweing my questins, and she asked for mony.... I gave her.


Moorche

ممنون به خاطراینکه یادی از زن قرمز پوش کردید..

Moorche


 دوستان، اسمش یاقوت بود واز یک خانواده سرشناس رشتی میامد. من در کودکی داستا نهای بسیار در   مورداوشنیده بودم خوب بیاد دارم که مادرم میگفت  که دو خواننده در مورد وصف حال او ترانه خوانده اندو مادرم به انها گوش میداد...یکی باصدای فرشته و دیگری فکر میکنم که خواننده ای  بود به نام نسرین. شعراینطورشروع میشد.دیوونه شهر شما عاشقه... تازیگها گریه رو زود سرمیده                                     

من قبل از خارج شدن از ایران ازاو دیدن کردم  بااو به مدت یکساعت به گفتگو نشستم... او دیگر قرمز پوش تهران نبود...

جمهوری اسلامی اورا از قرمز پوشیدن محروم کرده بود و برایش مانتو وشلوار وروسری مشکی تهیه کرده بود.

 

مورچهء فرنگی


Red Wine

...

by Red Wine on

Once i loved a woman just for her red dress ... she was so pretty with it ... that was my only red romance .

Thank you O jan . 

 


persian westender

Dear Orang

by persian westender on

This poem of yours is very nice. Merci

 


Orang Gholikhani

Sharing

by Orang Gholikhani on

Still Thanks to all,

Cameron jan you expressed exactly what I felt when I heard this story. I was also a kid and this story impressed me and show me the power of love.

Very happy to find here people sharing same past and feeling.

Still thanks to JJ for having created this site.

Ghorban Hamegi


ebi amirhosseini

Orang jaan,loved it....

by ebi amirhosseini on

How can I put it into words? A nostalgic memory for  those who have seen her or heard about her misfortunate love story.

I actually saw her many times & in one occasion talked to her for a bit.

sepaas

Ebi aka Haaji


IRANdokht

shahreh khali

by IRANdokht on

I did a google search for the lady in red and found blogs and stories about her in Farsi. Here's the song that Souri khanoom was talking about. Watch the video to see her

IRANdokht


Azadeh Azad

Simply beautiful

by Azadeh Azad on

A very beautiful and heartwrenching poem, Orang jaan. I don't think I ever saw this woman. I thought she was an urban legend. Thank you so much for bringing her back to life.

Azadeh


Cameron A. Batmanghlich

Wow ...

by Cameron A. Batmanghlich on

Dear Orang,

 

Thank you.

 

You brought back a memory.   I can still remember her clearly  

 I remember her as a kid and my mother told me her story when I was around 8 or 9 years old. 

It was heartbreaking, even for a little boy at that age as I was.

I guess that was THE introduction to bitter love for me … or maybe the beauty of love.

 What a brave woman! 

Thank you again.

Cameron


Jahanshah Javid

Loved it

by Jahanshah Javid on

Gorgeous.


Souri

How nice

by Souri on

Orang jan

Now, i understand why I didn't see anything from you here, on Saint Valentin....

I know Madelaine very well, sad like most of Brel's songs

There's a song about the Lady Red of Ferdowsi sang by Fereshteh (to shahri ke to nisti) unfortunately I couldn't find it on the net to bring the link here. Maybe Bahram could help, if he is reading this.

This subject and Fereshteh's song had been brought on a show by Farokhzad. You are a bit too young for remembering this, but the old ones (like injaneb) do remember it very well.

Thank you so much


Orang Gholikhani

Madelaine

by Orang Gholikhani on

Thanks Sorri & Irandokht Jan. 

Personaly I didn"t see her at this time. I heard this story and itwas enough to "shock" my sprit and it  had never left me. I started this poem few months ago but havent enough time to finish it. Nothing with ST Valentin. I consider it as a comercial events, Love's proof should be given everyday like Zan Ghermez poush

When in France I heard Madelaine of Jacques Brel, It reminde me the same story : //www.youtube.com/watch?v=X5az10P02cc


Souri

What a wonderful poem, Orang...

by Souri on

It's so sweet of you to remember that poor woman, on this Valentine's climate! It touched my heart very deeply. How did she come back to your memory now? Have you heard anything about her newly? Had you ever seen the lady Red on the Ferdowsi Circle?


IRANdokht

I remember her

by IRANdokht on

wow! I can't believe that I do remember the lady in red... we used to see her every day,  she was roaming the Ferdowsi place while we drove by to get to school. Most people were completely indifferent to her existence.

heartbreaking story, and a very nice poem Orang jan.

IRANdokht