خدائی

خدائی
by Orang Gholikhani
01-Feb-2009
 

خدایا ببخش این مردمان

که نمیدانند مستی چیست

با مدارا باش

که نمیدانند مروت و آزادی چیست

باسخا باش

که نمیدانند آدمی چیست

با گذشت باش

که نمیدانند عشق پاک چیست

بیا می بنوش و با ما باش

که نمیدانند خدائی چیست

اورنگ
Fév 2009


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Souri

Orang Jan

by Souri on

I loved this great poem, thanks.

Also I wanted to thank you for the nice greeting you wrote for my BD on Face book but, stupid me, I didn't know how to answer on your wall !!!

So I take advantage of this occasion to thank you heartily, very nice of you remembering my BD. 

Wish you the bests too........


Princess

God...

by Princess on

Yes, Orang jan, I agree with you, if only human beings knew, we all have the potential to be God once we learn to get over our ignorance :)

Enjoyed this one immensely. Thank you!


rosie is roxy is roshan

God..

by rosie is roxy is roshan on

Energy, capital E. Science is approaching a watershed. The secular and sacred Enlightenments (capital E) will soon be understood to be the same.


default

Yes There Is ONE!

by Theosopher (not verified) on

The undergoing program of reality makes it appear as if there is no God!


ebi amirhosseini

که نمیدانند خدائی چیست....

ebi amirhosseini


 

 

 

المنه لله که در میکده باز است

زان رو که مرا بر در او روی نیاز است

خم‌ها همه در جوش و خروشند ز مستی

وان می که در آن جاست حقیقت نه مجاز است

از وی همه مستی و غرور است و تکبر

وز ما همه بیچارگی و عجز و نیاز است

رازی که بر غیر نگفتیم و نگوییم

با دوست بگوییم که او محرم راز است

شرح شکن زلف خم اندر خم جانان

کوته نتوان کرد که این قصه دراز است

بار دل مجنون و خم طره لیلی

رخساره محمود و کف پای ایاز است

بردوخته‌ام دیده چو باز از همه عالم

تا دیده من بر رخ زیبای تو باز است

در کعبه کوی تو هر آن کس که بیاید

از قبله ابروی تو در عین نماز است

ای مجلسیان سوز دل حافظ مسکین

از شمع بپرسید که در سوز و گداز است

 سپاس

Ebi aka Haaji


Orang Gholikhani

Yes We Are

by Orang Gholikhani on

Thanks JJ jan, 

Humanbeing has created the God !

So We are the God and We Can.

Orang

 


Jahanshah Javid

There's no god

by Jahanshah Javid on

But I get your point :)

WE as human beings must forgive...

beautiful poem.