دریاچه در زمستان

دریاچه در زمستان
by Orang Gholikhani
05-Jan-2009
 

دریاچه یخزده
 

گریه میکند در لب سبزه زار
 

قوی سیاه
 

عشوه میکند زیر آسمان کوتاه
 

نفس غمگین
 

تردیدمیکند بین بخار و اشک
 

سبزهای خاکستری
 

له میشوند در سکوت بیشه
 

دست یخزده
 

میچرخد بدنبال گرمای قلب
 

چشمان مه آلود
 

نمیتوانند صحنه را ترجمه کنند
 

دل بر سردوراهی
 

سرگیحه عشق را فراموش میکند
  اورنگ dec 2008


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

Ah you are here :-)

by Orang Gholikhani on

I missed you Ali jan ;-)

Thank you, I took many photos during my trip to London. But no picture couldn't explain this scene ! so I did it with a poem.

Orang


Ali P.

Vaaaaaaaaaaay...

by Ali P. on

Aakh keh yeh nakh seegaar cheghadeh meechasbeed...

if I were a smoker :-)

Beautiful.

Ali P.