سرخ پوست

سرخ پوست
by Orang Gholikhani
10-Nov-2008
 

سرخ پوست مغرور

نگاه انداخته به دور
 
به سوی اقیانوس
 
آنجا که شب تیره                     گفت مرا ببوس
 
روی تپه زیر کاکتوس

اسبهای وحشی نمیدانند رنگ افسوس

زرد سرخ  یا قهوه ای
 
 پدرانش گمشدند در این آشفتگی
 
سرخ پوست مغرور
 
خاکش افتاده به دور
 
چرا گرفتند خاکش

برای داشتن
 
رها کرد گرد وباد
 
 برای بودن
 
داشتن یا بودن
 
انتخاب سرنوشت
 
حماسه را  با نگاه خود سرشت

 اورنگ     Aout  2008


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani