زمان

Orang Gholikhani
by Orang Gholikhani
24-Oct-2008
 

زمان به عقب برنمیگردد
 

شراب ریخت و من مست مانده ام  بی مدد
 

سنگها مانده اند پا برجا زیر آب
 

از صدای پای گذشته  پرندگان میپرنداز خواب
 

باز آینده دیر کرده
 

قطار ساعت پیش را رد کرده
 

شاید آدرس اشتباه بود
 

شاید همرنگ جماعت شدن اشتباه بود
 

باید دیگر پیداش بشه,  همه چیز میرسد
 

حتی آنچه وجود ندارد با زمانش میرسد
 

نه زمان به عقب بر نمیگردد
 

اورنگ
 

Septembre  2008


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

princess

by Orang Gholikhani on

Thanks.

You dont need my permission as soon as a poem is on the air he belongs to whole people who adopt him. It is yours just remind his father if somebody ask.


Princess

Orang jaan:

by Princess on

Absolutely beautiful! The impatient girl that I am, my favorite line is:

The future is late again.

With your permission I am going to steal this line :)

 


Orang Gholikhani

thanks souri jan

by Orang Gholikhani on

Forough stay the best one our time poets


Souri

Besiar ziba

by Souri on

.Thanks for this beautiful poem. It makes me think and re-think about life in its lenght and its demension

" It remind me of the poem of Forough " delam baraye bagh-che misousad....

من از زمانی
که قلب خود را گم کرده است می ترسم
من از تصور بیهودگی این همه دست
و از تجسم بیگانگی این همه صورت می ترسم

: When you say 

شاید همرنگ جماعت شدن اشتباه بود

باید دیگر پیداش بشه,  همه چیز میرسد

حتی آنچه وجود ندارد با زمانش میرسد

نه زمان به عقب بر نمیگردد

. Beautiful, very beautifu

 


default

ولی...

احمق گمنام (not verified)


.

اگر زمان به عقب باز می‌‌گشت

من این شعر را نمی خواندم

:ه)

شوخی‌ می‌‌کنم

نا راحت نشی