فرار

Orang Gholikhani
by Orang Gholikhani
10-Oct-2008
 

فرار
فرار از خویش
پا گذاشتن به دل ریش
جستن خود در نگاه درویش
رها کردن پا به پیش
فرار از خورشید
برای افقی که میدرخشید
بوسیدن حباب که با نسیم میرقصید
قبل ازرسیدن خواب سپید
فرار از معنی
از زندگی   ,  گر چه بود غنی
برای چشمان یاغی
از آرزوها چه مانده باقی
فرار از دیار
تا پای کدام دیوار
شانه رها کردن از کدام بار
فراموش نمیشود خانه و تبار
فرار به آینده
زخمه و خسته از گذشته
برای دوباره سازی خاطره
ولی با کدام طایفه
فرار از رویا
بدنبال ثروت بی پروا
تقلب , تقلد , تکاپوئی بی فرسا
ترس از کدام خدا
فرار از مرگ
با سرودن زندگی روی این برگ
پریدن به پیش بی درنگ
وقتی میکشند این فرهنگ
فرار از سرنوشت
خوب و بد را که نوشت
تنهائی چگونه حک شد در سرشت
فرار از کجا از جهنم یا از بهشت

اورنگ
Oct 2008


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani