فنا ناپذیران

Orang Gholikhani
by Orang Gholikhani
18-May-2008
 

ما فنا ناپذیران هستیم

شمشیر بدست

در دشت بی انتها

رفتیم بدنبال دشمن

از ما و رای افق

ما فنا ناپذیران هستیم

زمان را فراموش کرده ایم

تحقیر را پشت سر گذاشته ایم

رفتیم بدنبال غرور

به ماورای کوه دماوند

ما فنا ناپذیران هستیم

نوای پدران مان اینجا نیست

ولی روحشان را فراموش نکرده ایم

رفتیم با قلبی پر از حسرت

پشت کردیم به چاه های نفت

ما فنا ناپذیران هستیم

با دوست میجنگیم

با خطر میرقصیم

رفتیم با زمان بدنبال سرعت

به فراسوی اقیانوس ها

ما فنا ناپذیران هستیم

فراموش نکرده ایم

که آنها کاشتند و ما خوردیم

رفتیم بدنبال خواب

درانتهای شب یلدا

ما فنا ناپذیران هستیم

بدنبال خاطره میرویم

فریاد میکشیم برای آزادی

میگردیم بدنبال وحدت

در صحرای هستی

ما فنا نا پذیران هستیم

زبان ما زنده خواهد ماند

ولی روح ما به کجا خواهد رسید

میرود بدنبال ابدیت

در انتهای زمان
او رنگ Février 2006


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani