غروب عشق

غروب عشق
by Orang Gholikhani
26-Jul-2012
 

نامه به آتش میکشد

رویای سر بسته

پهنای دشت             بسترافق

که در خمیازه خورشید

شده  کمرنگ

 

خسته

 ناله میکشد بی درنگ

برای یک بوسه

بوسه ای محسوس

نوازش آخرین

عشق پیرانه لال است

زمین بیرحم

و زمان قاتل راه بر

میکشند این جان با لذت

زیر چشمان ماه

که دیگر یاوری نیست

برای بوسه ای محسوس

که عشق را باوری نیست

یا زمانی         یا مکانی

بی سقف

بین دیوارهای آهنگ

 

در غروب

کسی شعری نمیخواهد

برای ناتوانیها

چرا اشکی بریزد

چشمی که مدیون عشق است

بی ضامن

مست رویای ذهن است

بی ساقی

این سفر غروب عشق است

ااورنگ
Juillet 2012


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani