پروانه سپید

پروانه سپید
by Orang Gholikhani
09-Jul-2012
 

پروانه سپید بیا

برقص

بر فراز این زمین تبدار

ملتهب از آتش نا پیدا

بپذیر دردش

انتظار نفیش را گرفته

ذهنش دم گرفته

از خواب باران

قلبش پر از خون سیاه

خاکش پر از نطفه احساس

که پیله میکنند تا شاید

روزی

پروانه سپید ی شوند

پروانه سپید بیا و برقص

اورنگ
Juillet 2012


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani