این شعر نیست

این شعر نیست
by Orang Gholikhani
08-Jun-2012
 

این شعر نیست

قابل عشق نیست

نه برادر

این شعر نیست

تکه نانی ست با شراب

جدا شده از خود

از بی قراری زمان

ساده و مستقیم

آوازی به زلالی زایش یک چشمه

چشمی از گریه انبوه

و سکوت

و سکوت

-----

آواز دارد پرواز دارد

نه برادر

این شعر نیست

در پرواز میمیرد

چه مرگ زیبائی

چه روز زیبائی

برای رد شدن از مرز قلبم

برای به سرنوشت رسیدن

نه برادر

این شعر نیست

رمز ندارد

از غریزه می ترآود

ترنم میکند با بال پروانه

ساده و مستقیم

چو خورشید

کور میکند چشمان عاشق

تا حقیقت در شب قایم شود

در میان ایده های ثابت

نه برادر

این شعر نیست

این زندگیست

اورنگ
Juin 2012


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

thanks Souri jan

by Orang Gholikhani on

your comments are always helpful

Orang


Orang Gholikhani

thanks Souri jan

by Orang Gholikhani on

your comments are always helpful

Orang


Orang Gholikhani

thanks Souri jan

by Orang Gholikhani on

your comments are always helpful

Orang


Orang Gholikhani

thanks Souri jan

by Orang Gholikhani on

your comments are always helpful

Orang


Souri

This is the poem of life

by Souri on

In sher e zedegist !

Thanks for sharing.