تردید باران

تردید  باران
by Orang Gholikhani
20-May-2012
 

رقص چترها

 زیر باران

میکشد مارا               میکشد مارا

درد حاشا

در نگاهت

میدرد سکوت                        میدرد  سکوت

روی سنگفرش  لغزنده

میرود چشم بسته

سرئوشت مست

با گامی سست                 با گامی سست

به پایانی بی تردید

آه این تردید

میکشد مارا               میکشد مارا

اورنگ
Mai 2012


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

Lotf dary Souri jan

by Orang Gholikhani on

Happy you liked it.

Ghorbanat

Orang


Souri

Very very beautiful

by Souri on

Kheili ghashang bood Orang jon. I loved it.