درخشش شعر

درخشش شعر
by Orang Gholikhani
17-May-2012
 

یک شعر

درخشش کلمه إی

که همچو تیری در دل نشسته

جهشی به ناشناخته ها

درزمان نا محسوس

سقوط یک سنگ

یا یک پر

در چاه بی انتهای دردم

با هم خواهند رسید

برای انفجار درخشش رنگین کمان

پرتاب شده از کوهی به کوهی دیگر

در یک زمزمه

میرسدبه درخشش یک آوا

و دیگر هیچ فقط یک شعر

اورنگ
Mai 2012


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

مرسی استاد

Orang Gholikhani


مرسی از لطفف و نگاهتان به ایین شعر

با درود

اورنگ


Mahmoud Seraji

فقط یک شعر اورنگ جان

Mahmoud Seraji


 

، آری تو هم با این شعر رنگین کمان ساختی ،

: زیباست

در یک زمزمه میرسد به درخشش یک آوا

و دیگر هیچ

فقط یک شعر ....مرسی


Orang Gholikhani

Merci Anahid jan

by Orang Gholikhani on

Happy you liked it.

Ghorbanat

Orang


Anahid Hojjati

Fantastic poem Orang jan

by Anahid Hojjati on

 

یک شعر

درخشش کلمه إی

که همچو تیری در دل نشسته

جهشی به ناشناخته ها

Thanks for sharing your beautiful poem.