معما

معما
by Orang Gholikhani
01-May-2012
 

تو معمای منی

فریاد خفه غزل

خشم و داد بی دلیل

بی ثمر

آنکه بی دلیل

جان میدهد به این راز منم

آن راز منم

که لبخند میزنم

بی دلیل

به این اسیر

به این اسیر در آینه

داد میزنم

که به مسخ خاطره باید ایمان کرد

باید اختراع کرد رویا

در تصاویر معلق

برای فرار از معما

به مقصد آذر

با نگاهی خسته باید بروم

چون نمیدانم جواب معما را

اورنگ
Mai 2012


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

Thanks Anahid jan

by Orang Gholikhani on

Happy this poem talked to you.

Ghorbanat

Orang


Anahid Hojjati

a twin or just another side of us

by Anahid Hojjati on

Dear Orang, your poem talks very much to those of us who have twin siblings. But then everyone can also relate to this poem since we all have different aspects to our personalities. Thanks for sharing.