بوسه درد

بوسه  درد
by Orang Gholikhani
10-Apr-2012
 

آسمان درد میکشد

زمین درد میکشد

و زندگی دررچشمان تو

با پرواز پرندگان از پشت کوه میاید

 

درد در کمین مرگ است

یا بدنبال شفا

بجای تمکین شکست

 زندگی      با     درد          ودیگر هیچ

^^^^

بدنیا آمدن خورشید

در صحنه زمان بی وفا

حس درد

حس زندگی

حس بوی گل یاس

مستی صبحگاه معلق

زندگی با درد

با لبخند

به روی صورت دلبند

و روز میرسد

برای دلمشغولیهای بی امید

که بر باد میروند

و  همه آرزو میکنند

 آن بوسه

که دیشب

برلب درد نهادم

اورنگ
Avril 2012


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani