درد بهاری

درد بهاری
by Orang Gholikhani
05-Apr-2012
 

دراوج آهنگ

شعر میلغزد

عشق میچرخد

خلع میکند زمان

این غبار نفست

ناله میکند

غم را اسطوره میکند

در نهان

و من درد میکشم

در سکوت آسمان

برای یک لحضه با تو

یا از دوری تو

زمان چشمک یک ستاره

که میرود یک ابد راه

تا چشم دل

فقط برای یک بوسه

زمان رسیدن بهاران

آنزمان که کمر بید خم میشود

برای ریختن قطره إی اشک

زیر باران

و راز تو

همیشه نهان

برای نقاش روح گمشده

میشود یک باد بر پرده پرغبار

تنها افتاده این پر

از پرواز پرستوها

در آرزوی آوردن بهار به تنهائی

فریاد کشید که کجا رفتند یاران

چه میدانند از درد این حال

آنها که لحظه میکنند ایثار

هر بار که پرستو میزند بال

برای پیش رفتن

برای صداقت

برای رسیدن به شکوفه

قبل از رسیدن قطار شب

هر موج میلرزاند صدایم

ای ناظر درد هایم

میگیرم تو را به شهادت

که مرگ شده یک بهانه

برای اهلی کردن درد

اورنگ

Avril 2012


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

مرسی استاد

Orang Gholikhani


لطف دارید

مرسی از پیغامتان

اورنگ


Mahmoud Seraji

مرگ شده بهانه

Mahmoud Seraji


مرگ شده بهانه ... برای اهلی کردن درد ... مفهوم بکر و بدیعی است درود بر تو اورنگ عزیز