بال صد رنگ سیمرغ


Share/Save/Bookmark

بال صد رنگ سیمرغ
by Orang Gholikhani
16-Mar-2012
 

 

روی بال صد رنگ سیمرغ

 باد سردی میوزد

در افق ، شهری به آغوش کشیده غبار

بشنو آواز فرشتگان

دنبال میکنم خطها 
بر زمین

روی بال صد رنگ سیمرغ

آسمان آبی شده

و زمین قرمز

چه حیف ابر سفید پاره شده

لکه لکه       تکه تکه در افق

در یک تابلو موقت

روی بال صد رنگ سیمرغ

خوب و بد صامت شده

سفید و سیاه در  فریادی نهان

  ساکت وزیبا شده

^^^^^^^^^^^^^

روی بال صد رنگ سیمرغ

غرور خورشید غروب کرد

عشوه ماه ابررا گروگان گرفت

گفتم ستارها برقصید

در این صحنه بنفش

فضا  ما را گرفتار
کرده

دایره مینا خود برده به جرفای ناگفتنیها

و نمیشنود درد عشق

حتا اگر جیغی سراست

روی بال صد رنگ سیمرغ

بیا ببوس اشک ستارها

آنهاکه از ابرها طالبه دارند

نشو منتظر طلوع خورشید

که شاید مرگ  یا زندگی

 شایدم غم

در زمان خواهد آمد

روی بال صد رنگ سیمرغ

اورنگ

Mars 2012

 Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

thanks Azadeh jan

by Orang Gholikhani on

Your comment warm my end of winter

Nowruzat pirooze

Ghorbanat

Orang


Azadeh Azad

Absolutely beautiful

by Azadeh Azad on

Thank you, Orang Jan. I'm imagining Zurvan, God of Time, on the hundred-coloured wing of Simorq! Maybe death, maybe life, maybe chagrin. I guess, it's all chagrin, which can only be expressed in poetry.

Happy Nowruz,

Azadeh