پل

پل
by Orang Gholikhani
03-Mar-2012
 

میسازم پلی میان درد ورنج

در غبارگرم پوست بدنت

دور از لبان سردت

آیا من خائنم

بر فراز دره تشویش پل جاه وطلب

راهی به آزادیست

دریچه ای به آفتاب در زندان پیش قضاوتی

آیا من خائنم

میان دشت خشکیده قلبم

رود خونی جاریست

به کدام راه

از کجا بگذرد از کدام پل از کدام درد

آیا من خائنم

میان درد و رنج

اگر گذار شده تلخ به دنیای دگر

معلق در راه برزخ

میان پل برقص

که خیانت پشتی به آینده است

اورنگ
Mars 2012


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

Thanks Anahid jan

by Orang Gholikhani on

happy you liked it

Orang 


Anahid Hojjati

what a beautiful poem Orang jan

by Anahid Hojjati on

so deep. thanks for sharing.