آفرینش


Share/Save/Bookmark

Orang Gholikhani
by Orang Gholikhani
19-Apr-2008
 

خدا مرا مستانه آفرید

گناه یاران را با می خرید

روز هفتم

هنگام خواب نیمروز آفرید

وقتی که آفتاب زمین را گرم کرده بود

در نسیم محزون روح مرا آفرید

آسمان تصویر خود در آب دید

از خجالت او مرا آفرید

کوه مغرور شد از نوازش باد

برای سرافکندگی او مرا آفرید

صحرای تشنه دید جنگل انبوه از دور

از مروت برای گریه چشم او مرا آفرید

در یک لحظه فراموشی ومستی

خدا ناله عاشقان را اینچنین آفرید


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani