بشنو

بشنو
by Orang Gholikhani
15-Jan-2012
 

بشنو از شیپور

غم دل

قبل از اینکه فریاد کشد

رازعشقی باطل

بشنو ازچشمه

نوای اشگ

که در تاریکی عمق زمین

شاید بهشتی است

با پرنده ای آبی

که بی تردید

آواز میخواند

با ستاره ای سپید

که چشمک میزند

در آستانه تاریکی

به جان شبگردی بینوا

بشنو از دل

قصیده جان

سپیدی نور در ماورا

عطر غمگین خاطره

شناور در هوا

با غم روح

در انتظار باران

قصیده جان

گفتگو کن با زمان

تو بشنو از دل بی توان

که تنها آمدم به آغوشت

و تنها خواهم رفت

با آرزویت

اورنگ
Janvier 2012


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

Thanks Anahid jan

by Orang Gholikhani on

Take care

Ghorbanat

Orang


Anahid Hojjati

Beautiful poem Orang jan

by Anahid Hojjati on

thanks for sharing.