زندگی

زندگی
by Orang Gholikhani
07-Jan-2012
 

با سه کلام خلاصه میشود زندگی

تنفر , مرگ و بی حوصلگی

آنرا زندگی کن بی انتظار

عشقی , نه تقدیر ی نه ایثار

انجام ده تکالیفت و اجبار

ثروت غم و اندوه با افتخار

هیچ کس نمیداند که یک روز

گریه کردی عشق را با سوز

هیچ کس نمیداند که شبی

اضطراب بردت به نابودی

اورنگ


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

Happy Souri Jan

by Orang Gholikhani on

Happy souri jan you liked it.

If one day, I've "no Hoseleh" for poem it would be too late :-)

Orang


Orang Gholikhani

Happy Souri Jan

by Orang Gholikhani on

Happy souri jan you liked it.

If one day, I've "no Hoseleh" for poem it would be too late :-)

Orang


Souri

بی حوصلگی

Souri


It's only the start of the year, Orang jon.

I'm glad you still have the hoseleh to write such beautiful poem :)

I liked it . thanks.