جوان

جوان
by Orang Gholikhani
26-Dec-2011
 

چند پل

چند راه

برای جوانی

خیره به عمق طغیان

چند امید

چند نبرد

برای جوانی

متاثر از معایب د ران

چند عشق

چند غم

برای جوانی

مشمول به تکفیر زاهدان

چند ضربه

چند زخم

برای جوانی

که شکافته میشود ا ز شتم

اورنگ
Dec 2011


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani