انتظار شب


Share/Save/Bookmark

انتظار شب
by Orang Gholikhani
03-Dec-2011
 

انتظار

مست نبود

امید

اینجا نبود

در شب

راه

 زیبا بود

و زمان

اسیر حادثه

--

لحظه ای

قبل از نیمه شب

بی احتیاج

رویا

مینویسد دوباره

دنیای مستی

با دوستان

از درد هستی

---

بازدر شب

جوانی میاید

ولی دیر

مثل همیشه

وشاید نه

همیشه اینجا بود

به انتظار

آخرین ستارها

در کوچه ای خالی

با شبی تاریک

در حدیث یک مستی

---

انتظاری بیهوده

ریشه ای مهاجر

تشنه ساقی هستی

و لحظه تکرار میشود

فقط برای امید

اورنگ

Dec 2011


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

Souri jan

by Orang Gholikhani on

Happy you apreciated it, I'm always happy when I see your comments.

Ghorbanat

Orang


Souri

Orang jon

by Souri on

That one was very nice. Thanks for sharing.