سلام

سلام
by Orang Gholikhani
26-Nov-2011
 

نگو سلام به تاریکی

بخند
گریه کن

در سحر

نگاه کن از پنجره

به سفیدی برف

به جاده

بچرخ
پرواز کن

قلب زمان بشکاف

از درد

بگستر سایه تقدیر

بنگر این پریشانی

درهراس

بگو سلام بر عشق

به گناه
به مساوات

در اعتراض

به فراز قله برگرد

با سکوت لاله

قرمز شو

اورنگ

Novembre 2011


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

Thanks Azadeh jan

by Orang Gholikhani on

Thanks for your comment , happy seeing you apreciated this poem.

Ghorbanat

Orang


Azadeh Azad

Wow

by Azadeh Azad on

It's gorgeous, Orang jan. Like many others of your work.

Cheers,

Azadeh