تنفر

تنفر
by Orang Gholikhani
13-Nov-2011
 

پنجره

در قاب خیس

شیفته گریه باران

تنفر

را نیست راهی

به دل خزان

کجا خورشید

کجا ناله

چرا جنگ با افسانه

--

سنگ

منتظر در زمین

به زلزله حیران

شعر

نشانی به عشق رها شده

ازتعصب نامردان

دنیا مات شده

ازبولهوسی گلایه

از پوچی کنایه

جمعه

میگذرد بیصدا آرام

دوباره میروند یاران

بی تفاوت

به درهای بسته درسکوت

پیش پای مردگان

اورنگ
Nov 2011


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani