صدایت

صدایت
by Orang Gholikhani
06-Nov-2011
 

صدایت

پرکرده سکوتم

گرمایت

گرفته تار وپودم

نگاهت

دیده راز وجودم

واژه هایت

شده خورشید روزم

ناله هایت

سعی تزویر به عشقم

بوسه هایت

بانی راه عروجم

وعده هایت

حامی خشم و خروشم

سکوتت

میشود ندای سقوطم

اورنگ

Nov 2011


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

Thanks souri jan

by Orang Gholikhani on

Merci souri jan, happy you liked it.

Ghorbanat.

Orang


Souri

Beautiful poem

by Souri on

All the words and the metaphors which you used, are del-angiz (don't know how to say it in English)

I truly enjoyed it.

Thank you.