موج


Share/Save/Bookmark

موج
by Orang Gholikhani
15-Oct-2011
 

میرسند موج ها

از دل سربسته دریا

از سکوت آبی عمق ها

میرسند موج ها

تا مرا در بر کنند

تا درد غم کمتر کنند

سر برند بر آسمان

خشم کنند بر این زمان

کف کنند از دید ساحل

بر کنند راستی ز باطل

داد زنند بی فطری قاتل

خود بریزند بر پای    
فاضل

میرسند موج ها

تا رازما عریان کنند

مستی ما حاشا کنند

میرسند موج ها

از سر پر مهری دریا

با سبکباری بادها

آرزو بر جا گذار

غم ز روز پنهان گذار

آری  میرسند موج ها

اورنگ

Oct 2011


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

Monda and Anahid jan

by Orang Gholikhani on

Thanks for your comments.

Happy seeing these waves went far away till you.

Ghornbanetan

Orang


Anahid Hojjati

Great poem Orang jan.

by Anahid Hojjati on

میرسند موج ها

تا مرا در بر کنند

تا درد غم کمتر کنند

سر برند بر آسمان

خشم کنند بر این زمان

nice. thanks.


Monda

feeling the waves Orang

by Monda on

احساس اون موج ها...

فرمان روزانه میشه. مرسی‌ از شعر قشگت.