خوبی

خوبی
by Orang Gholikhani
02-Oct-2011
 

تو خوبی کن

در صحرای قلبم

بدون ترحم

با تجسم

نگر این زخم بازم

بگشا این قفل رازم

بشکن از ریشه نیازم

بر فکن سّد چشمانم

تا سایه رویت ببینم

پشت پرده اشکانم

برگیر این زهر فکرم

که من محتاج آغوشم

تو خوبی کن

برای اولین بار

بینداز چشمی

در چشم این یار

اورنگ
Oct 2011


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani