جنگ زمان

جنگ زمان
by Orang Gholikhani
22-Sep-2011
 

چگونه زمان را باید کشت

در وقت حسارت خبر

چگونه تنهائی فکر را شست

که امروز نمیگذرد

بوی صبح تابستان

در آه نفس مرطوب

فراموشی لحظه یا دروغ

در آینه چشم قلب سوز

بیگناهی قه قه خنده

ترانه میگذرد سراسیمه

و آینده فرار میکند شبانه

از گذشته بی افسوس

کجا میرود

با جوهر قلمم

گروگان گرفته

قریضه قلبم

و زمان را جوابی نیست

اورنگ
Sept 2011


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani