مرگ و زندگی

مرگ و زندگی
by Orang Gholikhani
29-Jul-2011
 

شعر مرگ را

روز آخر خواهم گفت

چشم در چشم نا معلوم

دور از مردمان معدوم

و تا آنروز

هر روز

تولدگی دیگر را خواهم سرود

روبروی سپیدگی خورشید

با وجود حجاب ابری بی امید

و هر روز

گذشته را به خاک خواهم سپرد

با اسم و یاد نامردان

با خرافات پوچ نادانان

^^^^^^^

آری شعر مرگ را

روز آخر خواهم گفت

و آنروز

عشق من

این شعر زندگی رابرایم بخوان

اورنگ
Juillet 2011


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

sousan khanoom thanks for your contribution

by Orang Gholikhani on

Thanks for nice poem from Rumi,

Almost everybody knows his birthday, but everyday could be our death day or the last one if you prefer. Everybody will die and what will remain ? What is waiting us after ? Paradise or Enfer ? And what if there is noting after ? vaccum only ! What if our journey over the world is only a detail on a picture which nobody look ?

What will be survive from us ? in which time frame ? let us stay in short tem and as Saadi said (if I'm not wrong)

مرد نکو نام نمیرد هرگز

مرده آنست که نامش به نکوئی نبرند

اورنگ


Soosan Khanoom

زندگی و مرگ

Soosan Khanoom


Look at love
how it tangles
with the one fallen in love

look at spirit
how it fuses with earth
giving it new life

why are you so busy
with this or that or good or bad
pay attention to how things blend

why talk about all
the known and the unknown
see how the unknown merges into the known

why think seperately
of this life and the next
when one is born from the last

Rumi 

Thanks for the thought provoking poem dear Orang


Orang Gholikhani

تنها حقیقت

Orang Gholikhani


مرسی ناهید جان

مرگ تنها حقیقت و تنها اتفاق مطمئنی هست که همه به آن میرسند  

اگر همه آنرا قبول کنند زندگی خیلی متعادلتر میشود

اورنگ


nahidi

زنده باشی

nahidi


حیف تو نازنین   که حتی به کلام پوسیده مرگ بیاندیشی

شاد و سربلند باشی اورنگ عزیز