شهر

شهر
by Orang Gholikhani
08-Jul-2011
 

شهر را میشناسم

از نهان بافت هایش

شهر حرف میزند

از زندگی بی حیایش

با چه زبان میگوید

بی حوصله گی هایش

سکوت را گم کرده

در آشفتگی آوایش

شهر میخرامد

در تاریکی بی نیازش

شهر میفروشد

فخر بی بهایش

شهر میکشد

عاشقان سرگردانش

شهر نمیخوابد

تا قربانی نشود ماه

پیش پایش

اورنگ
Juillet 2011


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

Hi Ali jan

by Orang Gholikhani on

Thanks Ali Jan,

Chand vaght bood naboodi ! 

Nice hearing from you again :-)

Ghorbanat.

Orang

 


Ali P.

wow

by Ali P. on

wow!