سکوت غم

سکوت غم
by Orang Gholikhani
30-Jun-2011
 

حرف نمیزد

پنهان شده بود

پشت دیوار سکوت

فقط چند کلمه

حرفهای پیش پا افتاده

برای استتار غم

حفظ راز مهر

از غریبه ناظر

تا لحظه شکست

و موج احساس گذشت

از روزنه ناخودآگاه

از بعد زمان و مکان

و قطره اشکی

هراسان از تعجب

از گونه سرازیر شد

شکست دیوار سکوت

هق هق خفیف

و دوباره

حرفهای پیش پا افتاده

راحت شد .... خدا بیامرزتش

اورنگ
Juillet 2011


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

Thank you Anahid jan

by Orang Gholikhani on

merci

Orang


Anahid Hojjati

Beautiful poem Orang jan

by Anahid Hojjati on

Your poem is heartfelt but also lets reader see in it what it is true for him/her. Thanks for sharing.


Orang Gholikhani

thanks JJ jan

by Orang Gholikhani on

Happy you have been touched.

Ghorbanat

Orang


Jahanshah Javid

Breaking silence

by Jahanshah Javid on

Beautiful... very touching.