همه کس نمیداند

همه کس نمیداند
by Orang Gholikhani
26-Jun-2011
 

همه کس نمیداند

ارزش سنگ کوچک

خوابیده در بستر جویبار

زیر نوازش آب زلال

در گرمای تابستان

آب میرود با طغیان

زمان خواب سر میرود

و بی حوصلگی غوغا میکند

در سر رهنورد بی سامان

همه کس نمیداند

ارزش پاکی روان

در صحرای بی پایان

بدنبال مرزی

بین سیاهان و سپیدان

آن مسافران سبکبار

همه زنجیره وار در راه

میبرند از این مزار

عشق یک لحظه با نگار

همه کس نمیداند

ارزش یک جرعه شراب

با دوستی بی ریا

لذت راستی وسخاوت

در شب روشن تابستان

روزی بی انتها و بی خورشید

و آن سفر

که تمام شد در انتهای جاده

بی برگشت

آری

همه کس نمیداند

اورنگ
Juin 2011ـ


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

thanks souri jan

by Orang Gholikhani on

Hamisheh movafagh va ba doostan bashi

Orang


Souri

So beautiful

by Souri on

همه کس نمیداند

ارزش یک جرعه شراب

با دوستی بی ریا

لذت راستی وسخاوت

در شب روشن تابستان

روزی بی انتها و بی خورشید

و آن سفر

که تمام شد در انتهای جاده

بی برگشت

I can relate to this part, so well

Thank you Orang jon. Shaad baashi