میان خط

میان خط
by Orang Gholikhani
20-Jun-2011
 

خواستم بخوانم

میان خط ها

تنها افتادم

در تاریکی اوفام

کلمات گرفتم

جدا به جدا

آینده نوشتم

صدا به صدا

نقطه أی ندیدم

برای مکث و انتظار

فغان کشیدم

از کشامش روزگار

خواستم بخوانم

میان خطها

لال شدم

در تشدید آخرین حرف

اورنگ
Juin 2011


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

بازی با کلمات

Orang Gholikhani


مرسی سوسن خانم و ناهید جان

بازی با  کلمات جزو لذتهای  شاعریست

اورنگ


nahidi

Nice

by nahidi on

Thanks orang jan


Soosan Khanoom

this is so cool .... 

by Soosan Khanoom on

this is so cool ....