تنهائی دونده

تنهائی دونده
by Orang Gholikhani
27-May-2011
 

تنهائی دونده

عمیق تر از زمان

گردش لحظه

نمیابد انتهای نهان

نمیخوانم شعر تو را

چشمم نمیبیند ظلم تو را

آینه إی بیار

که خود گم کرده ام

حادثه إی بیار

که غم جوئیده أم

صاعقه در کمین

سکوت سنت

بر زمین

آسمان لبریز

ز تمکین

تشویش و ترس

بار سنگین

بردوش مردانه

غمگین

ومیرود تنها

میدود در اعماق

بدنبال عارفان

اورنگ
Mai 2011


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani